Eszkola

Organizacje międzynarodowe

Organizacja międzynarodowa to zrzeszenie lub stowarzyszenie państw dążących do realizacji określonych celów. 
Przynależność do organizacji międzynarodowych nakłada na kraje członkowskie obowiązek prowadzenia polityki ekonomicznej zgodnej z ich założeniami. Organizacje są tworzone przez kilka państw założycielskich na danym obszarze, które później często są rozszerzane o kolejne państwa. 

Najbardziej znane organizacje międzynarodowe:
– Międzynarodowy Fundusz Walutowy – IMF (International Monetary Fund)
– Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – IBRD – (International Bank of Reconstruction and Development) = Bank Światowy
– Wspólnota Europejska (European Comunity) + Europejska Wspólnota Węgla i Stali + Europejska Wspólnota Energii Atomowej = Unia Europejska
– Organizacji Współpracy gospodarczej i Rozwoju – OECD  (Organization for Economic Co- operation and Development)
– Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – EFTA (European Free Trade Association) 
– Światowa Organizacja Handlu – WTO –  World Trade Organization 
– Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju –IBRD (International Ban of Reconstruction  and Development) 
– Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu – CEFTA  (Central European Free Trade Agreement )
– Rada Europy – Counsil of Europe
– Europejska Wspólnota Gospodarcza – EWG 
– AMC – Andyjski Wspólny Rynek 
– CARICOM – Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek 
– ECOWAS – Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej – promowanie integracji ekonomicznej 
– APEC – Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku- Asia – Pacific Economic Cooperation
– MERCOSOUR 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy został stworzony w celu udzielania finansowej pomocy tym krajom członkowskim, które mają trudności płatnicze oraz zarządzaniu stosunkami walutowymi. Kraje z deficytem bilansowym mogą dostać kredyt, ale po wcześniejszym wykazaniu, że ich działania dążą do jego zlikwidowania kryzysu finansowego.
Bank Światowy to organizacja mająca na celu udzielanie pomocy krajom członkowskim w odbudowie i rozwoju gospodarczym poprzez udzielanie i gwarantowanie pożyczek i uczestnictwo w inwestycjach finansowych innych źródeł. Bank pożycza pieniądze tylko tym krajom, których sytuacja gospodarcza i gwarantuje ich spłacenie, z tego względu przed podjęciem decyzji następuje wnikliwa analiza danego państwa. 
Światowa Organizacja Handlu to organizacja, która jest następcą GATT (Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu – General Agreement on Tariffts and Trade) – ma na celu znoszenie barier celnych i ograniczeń związanych z rozwojem handlu międzynarodowego. Obowiązuje zakaz dyskryminacji i równe traktowanie wszystkich członków. 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ma na celu prowadzenie polityki zapewniającej wysoki i stabilny rozwój gospodarczy, poziom zatrudnienia, standardu życia, finansowej sytuacji poszczególnych krajów i gospodarki światowej przy równoczesnej likwidacji ograniczeń w rozwoju handlu międzynarodowego. 
Wspólnota Europejska ma na celu harmonijny rozwój gospodarczy i finansowy krajów członkowskich, który ma zapewnić stosunkowo wysoki poziom życia ich mieszkańców. Cele te mają być zrealizowane poprzez zacieśnianie stosunków między krajami członkowskimi na drodze zniesienia ceł i ograniczeń ilościowych, swobodnego przepływu dóbr, usług, kapitałów, wspólnej polityki transportowej, rolnej, wprowadzenia wspólnej taryfy celnej i polityki handlowej wobec krajów niebędących członkami wspólnoty europejskiej, współpracy w zakresie systemie podatkowego, przyspieszenia rozwoju regionów opóźnionych, stymulowanie wzrostu przemysłowego i rozwoju technologii. 
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ma na celu złagodzenie i ujednolicenie handlu, zniesienie ceł i ograniczeń finansowych w obrocie towarami, przy swobodnej wymianie handlowej z państwami nieczłonkowskimi. 
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu jest liberalizacja barier taryfowych i pozataryfowych związanych z handlem. 

Organizacje międzynarodowe Wasze opinie

7×2 =