Eszkola

Struktura zawodowa ludności

Struktura zawodowa określa, jaki procent ludności aktywnej zawodowo stanowią pracownicy poszczególnych sektorów gospodarki.

Jest ściśle powiązana ze strukturą zatrudnienia. Określa natomiast nie udział w zatrudnieniu, ale jak wygląda udział zawodowy ludności w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki.

Wyróżniamy następujące sektory:
I sektor obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy.
II sektor obejmuje przemysł przetwórczy i budownictwo.
III sektor to usługi proste, a w tym handel, transport, łączność.
W ostatnich latach wyróżnia się również IV sektor gospodarki obejmujący tzw. usługi zaawansowane, czyli związane z przetwarzaniem informacji, bankowością, rynkiem nieruchomości, marketingiem oraz V sektor, obejmujący usługi dla ludności, a mianowicie administrację, ochronę zdrowia, edukację, badania naukowe, turystykę, policję i wojsko.

Struktura zawodowa ludności może być wyznacznikiem poziomu rozwoju państwa. Jednak jest ona zróżnicowana w skali światowej. Można jednak wysnuć wniosek, że wraz ze wzrostem poziomu gospodarczego maleje udział osób pracujących w sektorze I na rzecz wzrastającej liczby zatrudnionych w sektorze III, IV i V.

Struktura zawodowa ludności Wasze opinie

2+4 =

Oprócz struktura zawodowa ludności może Ci się przydać