Eszkola

Profil hipsometryczny terenu - jak wykonać?

Profil hipsometryczny terenu to pionowy przekrój przez dany obszar lądu przedstawiający jego wysokość.
Przedstawiany jest wzdłuż linii prostej lub łamanej.
pionowa przedstawia wysokości, natomiast oś pozioma przedstawia długość danego obszaru w odpowiedniej skali.

Stosunek skali pionowej do skali poziomej nazywany jest przewyższeniem profilu.

Wykonanie profilu hispometrycznego
1. Wybieramy na mapie odcinek który chcemy narysować


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

2. Na kartce zaznaczamy poziomice, które wyrysujemy i zapisujemy wartości tych poziomic


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

3. Rysujemy układ współrzędnych. Skala osi poziomej musi być zgodna ze skalą mapy, natomiast skala osi pionowej jest dobierana samodzielnie, ale stosunek obydwu osi powinien być odpowiedni, żeby wyrysowany profil odzwierciedlał rzeczywiste ukształtowanie danego terenu.


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

4. Do poziomej osi wyrysowanego układu współrzędnych przykładamy kartkę i przenosimy punkty na wykres.


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

5. Łączymy zaznaczone punkty


źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł