Eszkola

Kalkulator bilansu cieplnego

 OPIS.
Użytkownik podaje ciepło właściwe w stanie ciekłym \(c_w\), ciepło topnienia \(c_t\)  oraz ciepło właściwe w stanie stałym \(c_s\) do dwóch przeznaczonych do tego pól. Jednostki to odpowiednio  [J/(kg*K)] oraz [J/kg]. Do tego użytkownik podaje masę substancji \(m\) [kg] oraz temperaturę początkową \(t_p\) w stopniach Celsjusza oraz uzupełnia jedno z pól: dostarczona energia \(Q\) [J] lub temperatura końcowa \(t_k>t_p\). Kalkulator sam uzupełnia drugie pole.

Ciepło właściwe w stanie ciekłym:

\( c_w = \) J/(kg*K)

Ciepło topnienia:

\( c_t = \) J/kg

Ciepło właściwe w stanie stałym:

\( c_s = \) J/(kg*K)

Masa substancji:

\( m = \) kg

Temperatura początkowa:

\( t_p = \) °C

Uzupełnij przynajmniej jedno pole

Dostarczona energia:

\( Q = \) J

Temperatura końcowa:

\( t_k = \) °C

Kalkulator bilansu cieplnego Wasze wyniki

8+6 =