Stałe dielektryczne rozpuszczalników (względne przenikalności elektryczne)

W tabeli poniżej przedstawiono stałe dielektryczne (względne przenikalności elektryczne) rozpuszczalników ε w temp. 20oC.

Rozpuszczalnik ε
[-]
twrzenia
[oC]
kwas etanowy 6,20 117,9
propanon 21,01 56,0
benzen 2,28 80,0
chloroform 4,81 61,1
cykloheksan 2,02 80,7
disiarczek węgla 2,63 46,0
tetrachlorometan 2,24 76,8
eter dietylowy 4,27 34,5
dioksan 2,22 101,5
etanol 25,3 78,2
glicerol 46,53 290,0
metanol 33,0 64,6
nitrometan 37,27 101,1
toluen 2,38 110,6
woda 80,10 100,0
o-ksylen 2,56 144,5
m-ksylen 2,36 139,1
p-ksylen 2,27 138,3

Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna rozpuszczalników)