Eszkola

Grupy funkcyjne związków organicznych - wzory i nazewnictwo

Grupa funkcyjna związku organicznego to podstawnik, kształtujący właściwości fizykochemiczne całej cząsteczki. Decyduje o reaktywności, stanie skupienia oraz na nich opiera się klasyfikacja związków organicznych.

Nazwa grupy Wzór grupy
GRUPY ALIFATYCZNE (alkilowe)
Grupa metylowa
Grupa etylowa
Grupa n-propylowa
Grupa izopropylowa
Grupa n-butylowa
Grupa sec-butylowa
Grupa izobutylowa
Grupa tertbutylowa
Grupa winylowa
Grupa metinowa
GRUPY AROMATYCZNE (arylowe)
Grupa benzylowa
Grupa fenylowa
GRUPY ZAWIERAJĄCE HETEROATOM
Grupa acylowa
Grupa karboksylowa
Grupa aldehydowa
Grupa ketonowa
Grupa estrowa
Grupa hydroksylowa
Grupa tiolowa
Grupa aminowa
Grupa iminowa
Grupa azowa
Grupa nitrowa