Eszkola

Poziom rozwoju krajów – mierniki

Produkt Krajowy Brutto (PKB)
jest sumą wartości wypracowanych dóbr i usług w jednostce czasu (zazwyczaj na okres 1 roku). Aby porównać PKB różnych krajów konieczne jest przeliczenie ich na jedną walutę, najczęściej na dolary Stanów Zjednoczonych. 

Produkt Krajowy Brutto per capita (na jednego mieszkańca)
jest sumą wartości wypracowanych dóbr i usług w jednostce czasu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Produkt Krajowy Brutto wg. Parytetu siły nabywcze (PSNW)
Określa ceny dóbr i usług w jednym kraju w porównaniu do innych krajów, przy czym ceny te są wyrażone w jednej walucie. 

Produkt Narodowy Brutto (PNB)
jest sumą wartości PKB powiększoną o wartość dochodów firm krajowych działających za granicami. 


Wskaźnik Rozwoju Społecznego HDI
Ustala się go na podstawie wartości poszczególnych wskaźników takich jak oczekiwana długość życia w momencie urodzenia, poziom analfabetyzmu, poziom edukacji, którą wyraża średnia liczba lat edukacji ludności w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dzieci rozpoczynających proces kształcenia, dochód narodowy na jednego mieszkańca liczony według parytetu siły nabywczej waluty (dolar).
 

Poziom rozwoju krajów Wasze opinie

9+2 =