Eszkola

Symetralna boku trójkąta

Symetralną boku trójkąta nazywamy prostopadłą do tego boku i przechodzącą przez jego środek. Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków przecinające się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.