Eszkola

Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe stałe fizyczne i chemiczne z oznaczeniem, wartością oraz jednostkami w układzie SI

Stała Oznaczenie lub wzór definicyjny Wartość stałej
Prędkość światła w próżni c 2,9979250 · 108 m/s
Ładunek elementarny e 1,6021917 · 10-19 C
4,803250
Liczba Avogadra NA 6,022169 · 1023 1/mol
Atomowa jednostka masy ud 1,660531 · 10-27 kg
Masa spoczynkowa elektronu me 9,109558 · 10-31kg
5,485930 · 10-4 u
Masa spoczynkowa protonu mp 1,672614 · 10-27kg
1,00727661 u
Masa spoczynkowa neutronu mn 1,674920 · 10-27 kg
1,00866520 u
Stała Faradaya F 9,648670 · 104 C/mol
2,892599
Stała Plancka h
h/2π
6,626196 · 10-34 J · s
1,0545919 · 10-34 J · s
Stała struktury subtelnej α
1/α
7,297351 · 10-3
137,03602
Ładunek właściwy elektronu e/me 1,7588028 · 1011 C/kg
5,272759
Kwant strumienia magnetycznego φ0= h/2e
φ0= h/e
2,0678538 · 10-15 Wb
4,135708 · 10-15 Wb (10-15 J · s/C2)
Stała Rydberga R 1,09737312 · 1071/m
Promień pierwszej orbity Bohra a0 5,2917715 · 10-11 m
Komptonowska długość fali elektronu λC
λC/2π
2,4263096 · 10-12 m
3,86152 · 10-13 m
Promień elektronu re 2,817939 · 10-15 m
Komptonowska długość fali protonu λp
λp\2π
1,3214409 · 10-15 m
2,103139 · 10-16 m
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2O γp
γp /2π
2,6751965 · 108 rad/s ·T
4,257707 · 107 Hz/T
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu w H2O γ'p
γ'p /2π
2,6751270 · 108 rad/s ·T
4,257597 · 107 Hz/T
Magneton Bohra μB 9,274096 · 10-24 J/T
Magneton jądrowy μN 5,050951 · 10-27 J/T
Moment magnetyczny protonu μp 1,4106203 · 10-26 J/T
Moment magnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2O μpN 2,792782
Moment magnetyczny protonu bez poprawki dla diamagnetyzmu H2O μ'pN 2,792700
Stała gazowa R 8,31434 J/mol · K
Stała Boltzmanna k 1,380622 · 10-23 J/K
Pierwsza stała promieniowania c1 4,992579 · 10-24 J ·m
Druga stała promieniowania c2 1,438833 · 10-2 m · K
Stała Stefana - Boltzmanna σ 5,66961 · 10-8 W/m2· K4
Stała grawitacyjna G 6,6732 · 10-11 N/m2· kg2
Objętość molowa gazu w warunkach normalnych V0 2,24136 · 10-2 m3/mol
Współczynnik proporcjonalności k 9,0 · 109 N · m2/C2
Przenikalność elektryczna próżni ε0 8,8542 · 10-12 F/m

·
8,8542
· 109 N · m2/C2

Opinie - Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne

3+5 =