Eszkola

Komórka jako transformator energii – przemiany ATP

O komórce często mówi się, że jest transformatorem energii. A dlaczego? Wyposażona jest w złożone zespoły urządzeń – organelli i białek enzymatycznych, przekształcających energię świetlną w energię chemiczną, a następnie w inne formy energii, takie jak mechaniczna czy też cieplna.

Najważniejszym źródłem energii dla większości organizmów jest energia słoneczna.

Przemiana energii świetlnej w energię chemiczną  zachodzi w komórkach roślin przy udziale chlorofilu. Drugim etapem jest proces przekształcania energii wiązań chemicznych w formę energii łatwo dostępną. Proces ten zachodzi zarówno w komórkach roślinnych, jak i zwierzęcych. Jest to oddychanie komórkowe. W czasie tego procesu energia jest magazynowana w wiązaniach adenozynotrójfosforanu ATP. Trzecim etapem jest uwalnianie energii w czasie rozpadu ATP i wykorzystanie jej przez komórkę w różnych celach np. do skurczu mięśni.

Przemiany ATP

Hydroliza ATP:

 • Podczas hydrolizy ATP grupy fosforanowe są odłączone od cząsteczki ATP
 • Hydroliza ATP prowadzi do powstawania ADP,a następnie AMP
 • W wyniku hydrolizy ATP jest uwalniana energia, wykorzystywana w przemianach anabolicznych

Synteza ATP:

 • Podczas syntezy ATP zachodzi fosforylacja AMP lub ADP
 • Fosforylacja AMP prowadzi do powstania ADP, następnie ATP
 • W wiązaniach chemicznych powstałych w wyniku fosforylacji jest magazynowana energia, która pochodzi z przemian katabolicznych

Co to jest fosforylacja?

Fosforylacja to reakcja przyłączania grupy fosforanowej do związku chemicznego.

Rodzaje fosforylacji:

 • fosforylacja substratowa
 • fosforylacja fotosyntetyczna
 • fosforylacja oksydacyjna

W przenoszeniu elektronów w komórce biorą udział specjalne związki. Najważniejsze z nich to:

 • dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy NAD+
 • dinukleotyd flawinoadeninowy FAD
 • fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego NADP+

Reakcje oparte na przepływie elektronów nazywamy reakcjami oksydoredukcyjnymi – reakcjami redoks.

 

Komórka jako transformator energii Wasze opinie

9-1 =

Oprócz komórka jako transformator energii może Ci się przydać