Eszkola

Beneficjent definicja i przykłady

Beneficjentem nazywamy osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z czegoś (np. dotacji czy rozwiązania bankowego), czerpie z czegoś zyski lub jest do czegoś uprawniona. Pojęcie beneficjenta pojawia się przede wszystkim w kontekście produktów finansowych, a zatem bardzo często używane jest przez banki.

Beneficjenci końcowy

W Polsce można wyróżnić pojęcie beneficjenta końcowego. Najczęściej w tej roli występują jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, agencje i fundusze centralne oraz przedsiębiorstwa prywatne. Beneficjent ten jest odpowiedzialny za przyznawanie pomocy, która polega na zleceniu projektodawcy realizacji projektu. Ten rodzaj beneficjentów przede wszystkim ogłasza konkursy i dokonuje formalnej oceny wniosków. 

Beneficjenci ostateczni

Są to osoby, do których trafiają środki publiczne w oparciu o umowę o dofinansowanie. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, prawne, a nawet całe stowarzyszenia osób. Osoby te korzystają ze środków zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez projektodawców.

Beneficjenci projektowi

Pojęcie beneficjenta projektowego najczęściej odnosi się do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Tym rodzajem beneficjenta może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Ta grupa beneficjentów odnosi korzyści poprzez realizację zleconych im projektów.

Beneficjenci rzeczywiści

Ten rodzaj beneficjentów stanowią osoby, które sprawują w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolę nad klientem i które mogą wywierać wpływ na działania podejmowane przez klienta. Beneficjentami rzeczywistymi mogą być między innymi akcjonariusze spółki klienta, osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad osobą prawną, powiernicy, nadzorcy, założyciele spółek i wiele innych osób.

Beneficjenci w terminologii bankowej

Pojęcie beneficjenta dość często pojawia się także w odniesieniu do banków. W takiej sytuacji beneficjentami są osoby, które korzystają z konkretnych produktów finansowych. Mogą to być na przykład kredyty lub pożyczki. W takiej sytuacji beneficjentem określamy osobę, której została przydzielona konkretna kwota finansowa.
Beneficjentami w przypadku banków mogą być także osoby, które są uprawnione do otrzymania środków po śmierci osoby prowadzącej konto oszczędnościowe lub inwestycyjne.

Podsumowanie

Jak zatem widać pojęcie beneficjenta może być bardzo zróżnicowane i odnosić się do bardzo szerokiej grupy osób. Najczęściej jednak dotyczy różnego rodzaju transferów pieniężnych i osoby, do których środki trafiają określane są mianem beneficjenta. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą występować w tej właśnie roli.
 

Beneficjent Wasze opinie

8-4 =

Oprócz beneficjent może Ci się przydać