Eszkola

Gleby w Polsce – rodzaje

W Polsce jest kilka rodzajów gleb, ale są one rozproszone przestrzennie. Zdecydowaną większość terenów zajmują gleby bielicowe i płowe. Leżą praktycznie na każdej Nizinie Polski, ale również w mniejszych ilościach na Wyżynach. 
Bielice powstają na piaszczystym podłożu, dlatego nie są żyzne i przydatne rolniczo. 
Gleby brunatne i płowe zajmują ponad połowę kraju. Są dość żyzne. W niektórych miejscach dzięki odpowiednim zabiegom agrotechnicznym i melioracyjnym uda się polepszyć ich wartość rolniczą, dzięki czemu jednocześnie zwiększyć plony. 
Czarnoziemy są glebami bardzo żyznymi, jednak jest ich w Polsce niewiele. Najwięcej można ich spotkać na Wyżynie Lubelskie, ale również w mniejszych ilościach w okolicy Krakowa I Opola. Mają grubą warstwę próchnicy, dzięki czemu nie wymagają nawożenia, ani żadnych zabiegów agrotechnicznych, aby uzyskiwać z nim wysokie plony roślin wymagających. 
Czarne ziemie powstają na obszarach pobagiennych i również są dość żyzne. Niestety również ich jest bardzo mało. Można je spotkać na Kujawach, a  także na Nizinie Wielkopolskiej i Dolnośląskiej. 
Kolejne żyzne gleby to mady, powstałe w delcie Wisły, dlatego Żuławy Wiślane są jednym z najbardziej żyznych terenów kraju. 
Innymi urodzajnymi glebami są rędziny. Jednak ich również nie spotyka się często. Występują na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej. Powstały na skałach węglanowych. 
Na północy Polski z uwagi na duże zawilgocenie terenu przez liczne jeziora i rzeki wykształciły się gleby bagienne. Nadawałyby się do upraw gdyby nie to, że są mocno zawilgocone, dlatego przeznacza się je na łąki i pastwiska. 
W obrębie gór Karpat i Sudetów występują prawie wyłącznie gleby inicjalne górskie. Nie uprawa się na nich roślin, gdyż ze względu na brak jakiejkolwiek przydatności rolniczej mimo zabiegów i starań rolników nie ma gwarancji, że byłby zebrany jakiś plon. Wypasa się na nich zwierzęta. 
W okolicach dużych miast i terenów przymiejskich wykształcony został specyficzny typ ziem nazwany glebami antropogenicznymi, czyli przekształconymi przez działalność człowieka. 
 

Gleby w Polsce – rodzaje Wasze opinie

4+6 =