Eszkola

Strefowość klimatyczno-roślinno-glebowa

Warunki klimatyczne decydują o tym jakiego rodzaju rośliny i zwierzęta można spotkać. Układ stref klimatycznych wyznacza układ stref krajobrazowych, gdyż to właśnie warunki klimatyczne są decydujące w procesie glebotwórczym, a także w rozwoju różnych typów roślinności. 
Klimat, roślinność i gleby pozostają w ścisłym powiązaniu, bowiem wzrost i rozwój roślin zależą od temperatury powietrza, jej dobowych i rocznych wahań, wysokości opadów, klimat wpływa również na procesy wietrzenia gleb, których z obumarłych roślin tworzy się próchnica w glebie, na której z kolei wyrastają nowe rośliny pobierając potrzebne związki i pierwiastki. 
W miejscu, gdzie ilość opadów w ciągu roku jest niewielka i panuje wysoka temperatura nie ma możliwości, żeby wykształciły się żyzne gleby i roślinność nieodporna na susze i wysokie temperatury. 
 

STREFA KLIMATYCZNA

GLEBY

STREFA KRAJOBRAZOWA

Równikowa
- wybitnie wilgotna

 

 

 

- wilgotna


- gleby laterytowe
czerwonoziemy
żółtoziemy

 

- gleby czerwone


- las równikowy

 

 

 

- sawanna

 

Zwrotnikowa

Gleby inicjalne pustyń

Pustynie gorące i półpustynie gorące

Podzwrotnikowa

Terra rosa
szaroziemy

Roślinność śródziemnomorska

Umiarkowana
- ciepła

 

 

 


- chłodna


- brunatne


- kasztanowe, czarnoziemy

- bielice


Lasy liściaste
lasy mieszane

step

tajga - bielice

 

Okołobiegunowa
- subpolarna
- polarna

 

- gleby tundrowe

- gleby inicjalne


Tundra
Pustynie lodowe

Opinie - Strefowość klimatyczno-roślinno-glebowa

7×3 =