Eszkola

Analiza finansowa definicja i przykłady

Analiza finansowa stanowi część analizy ekonomicznej, która polega na rozpatrywaniu zjawisk oraz procesów finansowych, odnoszących się do efektywności działania przedsiębiorstwa. Analiza finansowa stanowi jedno z podstawowych narzędzi, które pozwala na optymalizowanie wyników firmy. Informacje zdobyte na podstawie analizy powinny zostać wykorzystywane przez władze przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji finansowych w krótkiej i długiej perspektywie, do kontroli procesów gospodarczych w firmie oraz do oceny jak firma jest postrzegana przez wierzycieli oraz kontrahentów pod kątem sytuacji finansowej.

Etapy analizy finansowej

Do podstawowych etapów analizy finansowej zaliczają się:

 • Analiza sprawozdań finansowych – daje informacje na temat architektury finansowej przedsiębiorstwa i dzieli się na:

  • Analizę pionową

  • Analizę poziomą

  • Analizę relacji pomiędzy źródłami finansowania:

   • Złota reguła finansowa – przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane powyżej wartości kapitałów własnych

   • Złota reguła bilansowa – posiadane aktywa trwałe powinny być sfinansowane kapitałem własnym

 • Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych – stanowi poszerzenie analizy wstępnej. Obejmuje analizy porównawcze oraz analizy trendów. Dzięki dostępności wielu wskaźników istnieje możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej w firmie. Wskaźniki są podzielone zgodnie z obszarami analizy finansowej na: rentowność, płynność, obrotowość oraz zadłużenie.

Podział analizy finansowej

Analiza finansowa dzieli się przede wszystkim z uwagi na czas jej przeprowadzenia na:

 • Analizę wstępna – poprzedza ona sporządzenie planu działania. Jej celem jest ocena efektywności oraz zasadności prowadzonej działalności. Najczęściej wykorzystywana jest podczas procesu budżetowania.

 • Analizę bieżącą – obejmuje systematyczną kontrolę działań przedsiębiorstwa. Ma na celu wykrywanie wszelkich odstępstw od założonych zadań i ich szybkie korygowanie.

 • Analizę zastępczą – ma na celu ocenę rezultatów działań przedsiębiorstwa podejmowanych w przeszłości. Pozwala ona wyznaczyć kierunki na przyszłość i jest bazą do określenia planów przedsiębiorstwa na kolejne okresy działalności.

Źródła danych do sporządzenia analizy finansowej

Analiza finansowa wymaga posiadania najważniejszych danych niezbędnych do jej sporządzenia. Są one pobierane przede wszystkim ze sprawozdań finansowych sporządzanych na bazie ewidencji księgowej oraz kalkulacji. Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej są zawarte przede wszystkim w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz w informacji dodatkowej. Można jednak dane pobierać także z ksiąg i kartotek inwentarzowych majątku firmy, oświadczeń podatkowych oraz zestawień informacji dotyczących inwestycji, materiałów itd.

Najważniejsze instrumenty analizy finansowej

Najważniejsze instrumenty oferowane przez analizę finansową to wskaźniki. Służą one do określenia stanu finansowego przedsiębiorstwa na konkretny moment lub na konkretny przedział czasu. Najczęściej wykorzystywane są wskaźniki:

 • Wykorzystania majątku i kapitału

 • Płynności

 • Zyskowności

 • Obrotowości

 • Zadłużenia

 • Środków pieniężnych

 • Rynku kapitałowego

 • Bieżącej płynności finansowej

 • Przyspieszonej płynności finansowej

Analiza finansowa Wasze opinie

6-4 =

Oprócz analiza finansowa może Ci się przydać