Eszkola

Integracja gospodarcza definicja i przykłady

Integracja gospodarcza wpisuje się w gospodarkę otwartą, a właściwie jest rozwinięciem tej formy. Jest to zjawisko dotyczące różnych państw, które podejmuję ze sobą współpracę mającą na celu zatarcie granic gospodarczych, zjednoczenie gospodarcze. Integracja gospodarcza może występować w różnym stopniu i różnych wariantach, aż do scalenia gospodarek narodowych danych państw.

Przede wszystkim może wystąpić integracja gospodarcza tzw. ponadnarodowa lub regulowana, czyli taka, w której to państwo ma szeroki wybór narzędzi umożliwiających ingerencję w wymianę międzynarodową, np.: cła, taryfy, kursy walutowe i ich polityka, stopy procentowe itd. Przeciwnym modelem jest tzw. model międzynarodowy integracji gospodarczej, w której rola państwa ogranicza się jedynie do „stania na straży porządku i praworządności.” Duża decyzyjność zostaje tutaj udzielona poszczególnym przedsiębiorstwom.

Inaczej możemy zaklasyfikować integrację gospodarczą na międzygałęziową, czyli taką, gdzie jedne państwa specjalizują się w produkcji jednego rodzaju dóbr, a drugie w innym rodzaju. Przeciwnym do tego jest model wewnątrzgałęziowy gdzie wszystkie państwa będą produkowały wszystkie dobra tylko z różną wydajnością.

Dla zaistnienia integracji gospodarczej musi wystąpić kilka czynników. Przede wszystkim poziom rozwoju danych krajów musi być zbliżony. Musi także istnieć odpowiednia infrastruktura, przede wszystkim komunikacyjna dla swobodnego przepływu dóbr.

Jeśli chodzi o etapy integracji gospodarczej to należy tutaj wymienić  całe spektrum: od umów międzynarodowych czy porozumień, które liberalizują ograniczenia związane z handlem międzynarodowym, przez zniesienie ceł i innych ograniczeń związanych z handlem, następnie należy zauważyć różnego rodzaju unie, połączenia i stowarzyszenia zrzeszające państwa w zakresie np.: prowadzenia wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich. Najdalej wysuniętymi etapami integracji gospodarczej są unie walutowe, ujednolicające system monetarny na obszarze danych państw czy unie gospodarcze, w których zasadniczo zostały całkowicie scalone wszystkie czynniki mające wpływ na gospodarkę (polityka monetarna, konkurencyjna, podatkowa, społeczna itd.).

Integracja gospodarcza Wasze opinie

9+4 =

Oprócz integracja gospodarcza może Ci się przydać