Eszkola

Gęstość co to jest?

 Gęstość jest wielkością charakteryzującą każdą substancję, zdefiniowana jako stosunek masy tej substancji do jej objętości V:   

\(\varrho= \frac{m}{V}\), gdzie \(\varrho \) to gęstość substancji mierzona w \([\frac{kg}{m^3}]\)

m - masa substancji [kg]

V - objętość substancji \([m^3]\)

Gęstość większości substancji jest zależna od panujących warunków, w szczególności od temperatury i ciśnienia. Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej \(4^0 C\)). Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał. Podczas przemian fazowych gęstość zmienia się skokowo (w temperaturze przemiany), podczas krzepnięcia zazwyczaj wzrasta.

Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry.

Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. W celu wyznaczenia gęstości gazów stosujemy między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.

Gęstość Wasze opinie

4+5 =
  • J Juliiia 18.10.2023

    Wzór na gęstość to d=m/v

  • F Filip 16.01.2023

    Przydatna i dobrze napisana.