Eszkola

Dysocjacja jonowa kwasów - zadanie

Dysocjacja jonowa to rozpad cząsteczek elektrolitów (związków, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny) na swobodne jony pod wpływem wody. 

Zadanie:

Rozpisz dysocjacje jonowe wymienionych kwasów. Zaznacz, które z nich są mocnymi elektrolitami i dysocjują całkowicie.

HCl, HNO3, H2SO4, H3BO3, H3PO4, HClO4

Rozwiązanie:

Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → 2H+ + SO42-

H3BO→ 3H+ + BO33-

H3PO4 → 3H+ + PO43-

HClO4 → H+ + ClO4-

Mocnymi kwasami są: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4