Eszkola

pH roztworu obliczenia

pH roztworu to w ujęciu matematycznym ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorotlenowych. Jest skalą definiującą zasadowość lub kwasowość roztworów. Podstawą skali pH jest stała dysocjacji wody.

 

Zadanie:

Oblicz pH  roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2,4 * 10-4 mol/dm3. Załóż, że stopień dysocjacji wynosi 100%.

Rozwiązanie

Dane:

α = 100%

Cm = 2,4 * 10-4 mol/dm3

 

H2SO4 → 2H+ + SO4-

1 mol H2SO4 - 2 mole H+

[H+] = 4,8 10-4 mol/dm3

pH = -log[H+]

pH = - log(4,8 10-4 mol/dm3) = 3,3

Odpowiedź: pH roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2,4 * 10-4 mol/dm3 wynosi 3,3.

Jak obliczyć ph roztworu - wyniki

9-3 =