Eszkola

Stała dysocjacji - zadanie

Stała dysocjacji to wyrażenie na stałą równowagi dla reakcji dysocjacji. Im stała dysocjacji ma mniejszą wartość tym elektrolit, którego dotyczy, jest słabszy. Stałą dysocjacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie [A+] i [B-] to stężenie molowe jonów, powstałych podczas dysocjacji, a [AB] - stężenie niezdysocjowanych cząsteczek.

Zadanie

Stężenia jonów oraz cząsteczek niezdysocjowanych w roztworze wodnym pewnego elektrolitu wynoszą kolejno: 0,2M, 0,05M oraz 0,4M. Oblicz stałą równowagi dla tej substancji.

Rozwiązanie

Dane:

[A+] = 0,2M

[B-] = 0,05M

[AB] = 0,4M

 

Kd = [A+]*[B-] / [AB]

 

Kd = (0,2*0,05) / 0,4

Kd = 0,025

 

Odpowiedź: Stała równowagi dla przytoczonego przykładu wynosi 0,025.