Eszkola

Stała dysocjacji obliczenia

Stała dysocjacji to wyrażenie na stałą równowagi dla reakcji dysocjacji. Im stała dysocjacji ma mniejszą wartość tym elektrolit, którego dotyczy, jest słabszy. Stałą dysocjacji oblicza się zgodnie ze wzorem:

Stała dysocjacji

gdzie [A+] i [B-] to stężenie molowe jonów, powstałych podczas dysocjacji, a [AB] - stężenie niezdysocjowanych cząsteczek.

Zadanie

Stężenia jonów oraz cząsteczek niezdysocjowanych w roztworze wodnym pewnego elektrolitu wynoszą kolejno: 0,2M, 0,05M oraz 0,4M. Oblicz stałą równowagi dla tej substancji.

Rozwiązanie

Dane:

[A+] = 0,2M

[B-] = 0,05M

[AB] = 0,4M

 

Kd = [A+]*[B-] / [AB]

 

Kd = (0,2*0,05) / 0,4

Kd = 0,025

 

Odpowiedź: Stała równowagi dla przytoczonego przykładu wynosi 0,025.

Jak obliczyć stała dysocjacji - wyniki

6-3 =