Statystyka

 1. Rozkład chi-kwadrat

 2. Rozkład Durbina-Watsona

 3. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

 4. Rozkład F-Snedecora

 5. Rozkład istotności współczynnika korelacji r-Pearsona

 6. Rozkład Kołmogorowa-Smirnowa \(\lambda \)

 7. Rozkład normalny

 8. Rozkład Poissona

 9. Rozkład t Studenta

 10. Rozkład testu Duncana

 11. Rozkład testu Dunnetta

 12. Rozkład testu Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa

 13. Rozkład W (test Shapiro-Wilka)

 14. Rozkład wartości U Manna-Whitneya

 15. Stopnie swobody dla testów statystycznych

 16. Symbole statystyczne

 17. Wartości \(a_i(n)\) dla testu Shapiro-Wilka