Eszkola

Starzenie się społeczeństwa

Starzenie się społeczeństw to zwiększenie liczby osób starszych w ogólnej licznie ludności, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości dzieci w społeczeństwie. 
Przyczyną starzenia się społeczeństw jest zjawisko trzystopniowego demograficznego przesunięcia. Stopniowo obniża się śmiertelność, co jest efektem rozwoju medycyny i zdrowszym odżywianiem się. Skutkuje to wzrostem liczby zarówno dzieci jak, osób dorosłych jak i osób starszych. 
Odpowiednie proporcje między pokoleniami zostają zachwiane z powodu redukcji urodzeń i wydłużania się długości życia
Starzenie się społeczeństw powoduje powstanie nowego pokolenia młodych emerytów co wpływa na to zmiany w składzie rodzin oraz relacjach między pokoleniami, istnieje potrzeba produkowania innego rodzaju dóbr i oferowania nowych usług. Największe zapotrzebowanie jest na usługi medyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. To z kolei powoduje zmiany na rynku pracy. 
Równocześnie zwiększa się ilość organizacji aktywizujących osoby starsze, takich jak Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
 

Może Ci się przydać: