Eszkola

Zrównoważony rozwój

Aby doszło do zrównoważonego rozwoju istnieje konieczność spójności w sferze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i inkluzji społecznej. Jest to możliwe do osiągnięcia przez likwidację różnic między społeczeństwami w aspekcie ekonomicznym, bytowym, poprzez osiągnięcie równego poziomu życia, zbudowanie sprawiedliwości społecznej, brak zgody na wykluczenie społeczne, doprowadzenie do racjonalnego gospodarowania surowcami naturalnymi. 
Jego celem jest zapewnienie dobrobytu wszystkim mieszkańcom Ziemi, poprzez racjonalne gospodarowanie jej surowcami naturalnymi.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030 zawiera 17 celów:
1) Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
2) Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.
3) Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.
4) Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.
5) Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
6) Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
7) Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
8) Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
9) Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.
10) Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.
11) Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
12) Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
13) Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
14) Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.
15) Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.
16) Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.
17) Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Rozwój zrównoważony jest wprowadzany przez ograniczanie zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych Ziemi i równocześnie zastępowany innymi, eliminację substancji toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska, ochrona różnorodności biologicznej , redukcje emisji zanieczyszczeń. Ponadto decyzje w sprawach środowiska przyrodniczego powinny być podejmowane przez ogół społeczeństwa, a nie przez władze. 

Zrównoważony rozwój Wasze opinie

1+8 =

Oprócz zrównoważony rozwój może Ci się przydać