Eszkola

Pogłębione wywiady indywidualne

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)


Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby. Tą technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać innymi metodami, np. ankietą

Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak negatywnego wpływu ze strony grupy, co może mieć miejsce w wywiadach grupowych - konformizmu, dominacji w grupie niektórych osób itd. Ma to szczególne znaczenie przy tematach kontrowersyjnych czy intymnych, ale też w przypadku wywiadów z ekspertami w jakiejś dziedzinie (nie zawsze chcą się szczerze dzielić swoimi przemyśleniami w danej kwestii na forum grupy). Dodatkowo w przypadku respondentów trudno dostępnych (właśnie eksperci bądź osoby o znacznej pozycji zawodowej np. menadżerowie wyższego szczebla) odpada problem z zebraniem grupy w określonym czasie w jednym miejscu. 

Średni czas trwania wywiadu to 1-1,5 godziny, w niektórych przypadkach wywiad może przybrać formę skróconą (mini depta interwiew) i trwać ok. pół godziny. 

W zależności od tematyki i problemu badawczego realizuje się wywiady ustrukturyzowane, w których zadaje się respondentom te same pytania, pół ustruktyryzowane w których punktem wyjścia jest lista pytań ale dopuszczalne i wskazane jest rezygnowanie z niektórych i generowanie nowych w trakcie rozmowy zależnie od jej przebiegu oraz wywiady swobodne z tylko ogólnie zarysowanym scenariuszem.


Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) Wasze opinie

8-3 =