Eszkola

Badania jakościowe - Pomoc z metodologii badań

Badania jakościowe - idea


Badania jakościowe to badania, które koncentrują się na "głębszej" analizie danego zjawiska. W badaniach jakościowych główny nacisk położony jest na to, aby za pomocą specjalnych technik badawczych lepiej i dokładniej zrozumieć analizowane zjawisko. W badaniach jakościowych nie wykorzystuje się pomiaru ilościowego (jak w badaniach ilościowych) lecz stosuje się techniki, które mają na celu wydobycie wiedzy od badanych osób. Jak sama nazwa wskazuje, badania jakościowe to badania w celu uzyskania "dobrej" jakości informacji, poszerzenie stanu wiedzy o badanym zjawisku. W badaniach ilościowych natomiast badane są zjawiska / cechy już znane, z góry określone. Badania jakościowe dostarczają nowej jakości wiedzy, informacji. 

Techniki jakościowe mają na celu wydobycie od badanych osób informacji / wiedzy / opinii na dany temat, przy czym nie ograniczają one badanych osób. W badaniach ilościowych odpowiedzi są "podane", a badane osoby wskazują na jedną z nich. W badaniach jakościowych odpowiedzi uzyskiwane są od samych badanych osób, badacz nie zakłada z góry jakie one będą. Dzięki temu techniki te umożliwiają "dotarcie" do nietypowych danych, umożliwiają spojrzeć na analizowane zagadnienie z innej strony, z innej perspektywy. 

Badania jakościowe w porównaniu do badań ilościowych są badaniami mało usystematyzowanymi. Z racji braku podejścia ilościowego nie stosuje się w nich wnioskowania statystycznego. Celem nie jest poznanie ile osób tak myśli lecz jak odmiennie ludzie myślą. 

Przykład:

Badanie produktu - możemy napisać, że badania ilościowe mierzą jak często kupowany jest produkt, na ile podoba się on klientom; badania jakościowe natomiast dostarczają informacji dlaczego klienci go wybierają, co sprawia, że się nim interesują. 

Zalety badań jakościowych:

  • dostarczają nowych informacji o badanym zjawisku, informacji o nowej jakości
  • pogłębiają zdobytą wiedzę
  • pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy działania analizowanych zagadnień

Jednakże badania jakościowe również mają swoje wady. Badania jakościowe nie są zazwyczaj reprezentatywne - wyniki ich nie można generalizować na całą społeczność. Są podatne na subiektywną ocenę badacza, nie są analizowane statystycznie. Wyniki badań jakościowych na przykład w psychologii uzależnione są od przyjętej teorii naukowej. Są one zazwyczaj bardziej kosztowne i czasochłonne w realizacji.

Należy przy tym zrozumieć cel stosowania badań jakościowych. Badania te nie stosuje się, gdy chcemy zbadać pewną grupę / populację całościowo, gdy chcemy zbadać natężenie danej cechy, ilości występowania zjawiska. Badania jakościowe stosuje się w celu zdobycia "nowych" informacji, aby lepiej zrozumieć analizowany aspekt. 

W idealnej sytuacji metodologicznej badania ilościowe i jakościowe powinny się uzupełniać. Dla przykładu: przeprowadzamy badanie jakościowe, aby sprawdzić na jakie elementy klient zwraca uwagę przy zakupie produktu A, a następnie przeprowadzamy badanie ilościowe, aby sprawdzić jak dużo klientów zwraca uwagę na daną cechę produktu. Gdybyśmy nie przeprowadzili badania jakościowego nie wiedzielibyśmy czy nasz "zestaw" elementów mogących mieć wpływ na wybór danego produktu jest "pełny". 

Istnieje wiele technik jakościowych, takich jak: pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, obserwacja, studium przypadku, burza mózgów, pytania otwarte w ankietach. 

Czasami analitycy dokonują przekształcenia badania jakościowego na badanie ilościowe za pomocą tzw. kategoryzacji udzielanych odpowiedzi, zliczaniu wyników. Ma to miejsce najczęściej w przypadku analizy tekstów (odpowiedzi na pytania otwarte, analiza materiałów, e-maili, danych historycznych, pojawianie się danej odpowiedzi w wywiadach z osobami - transkrypcje). Stosuje się to w przypadku, gdy badacz chce zastosować analizy statystyczne do zebranego materiału. 

Badania jakościowe - idea Wasze opinie

7-1 =