Eszkola

Badanie podłużne - Pomoc z metodologii badań

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Badania podłużne


Badania podłużne mają na celu badanie tych samych jednostek / osób na przestrzeni długiego okresu czasu. Badania podłużne najczęściej wykorzystywane są w socjologii i psychologii. Ideą tych badań jest zaobserwowanie rozwoju, zachowania, zachodzących zmian u badanych osób. Badania te mają charakter całościowy co oznacza, że badacz bada i analizuje szeroki zakres zmiennych (cech, zachowań, zdolności) u badanych osób. 

Koncentrując się w tym momencie na naukach społecznych, badania podłużne dostarczają unikalnej wiedzy na temat rozwoju człowieka, grupy społecznej, czynników występujących w odległym czasie (dzieciństwo) mogących mieć wpływ na teraźniejsze zachowania / osobowość jednostek. Dostarczają unikalnej wiedzy, często są narzędziem weryfikujących całościowe teorie, np. osobowości, rozwoju, temperamentu. Powodem tego jest fakt bardzo długiego okresu przeprowadzenia badania, gdzie można porównać wpływ czynników występujących na początku badania na zachodzące zmiany u badanych osób w przyszłości. Wyniki badań podłużnych umożliwiają całościowe zrozumienie natury człowieka, faz rozwoju, kreowania się ich osobowości. Badania podłużne również wykorzystywane są w badaniach genetycznych. Wyniki tych badań dostarczają argumentów w dyskusji na temat tego, czy zachowanie człowieka jest bardziej zdeterminowane przez geny czy przez wpływ środowiska.

Wadą tej formy badania jest niewątpliwie czas jego przeprowadzenia. Badania podłużne przeprowadzane są przez okres od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Najczęściej są to projekty badawcze, przeprowadzane przez różne zespoły badawcze (w czasie). Na początku badania niezmiernie ważne jest dobranie na tyle dużej grupy osób, aby w przyszłości (z różnych powodów) fakt rezygnacji części badanych osób z uczestnictwa w badaniu nie zniwelował włożonego przez badaczy trudu. Czas przeprowadzenia badania sprawia, że pierwsze wyniki pojawiają się dopiero po długim okresie czasu, dlatego też badania te przeprowadzane są zazwyczaj przez jednostki akademickie, zespoły badawcze niż przez samodzielnych naukowców. 

W badaniach podłużnych osoby badane są najróżniejszymi technikami badawczymi: obserwacjestudia przypadków, badania ankietowe, kwestionariusze osobowościowe. Istotne, z punktu widzenia również etycznego jest brak ingerencji badacza w rozwój jednostek. Manipulacja jest tutaj założona czynnikami naturalnymi, np. w późniejszych porównaniach dzieli się osoby na grupy, np. pod kątem jakości relacji z rodzicami. Badacz sam w sobie nie może dopuścić się takiej manipulacji, przypuszczając, że mogłaby mieć ona wpływ na całe życie osoby. W badaniach podłużnych wykorzystuje się pomiar wielu aspektów życia osób badanych m.in: rozwój psychofizyczny, intelektualny, wystąpienie ważnych momentów w życiu jednostki, osiągnięcia, zainteresowania i stawiane plany na przyszłość. Najważniejszą jednak cechą tych badań jest fakt, że badane sobą te same osoby. 

Badania podłużne Wasze opinie

8+8 =