Eszkola

Badanie pilotażowe - Pomoc z metodologii badań

Badanie pilotażowe


Badanie pilotażowe przeprowadza się przed głównym badaniem. Celem przeprowadzenia badania pilotażowego jest sprawdzenie poprawności założonej procedury badawczej: doboru badanych osób, przyjętych wskaźników zmiennych, użytych narzędzi badawczych. Ma to szczególnie znaczenie w momencie gdy badanie główne jest obszerne (kosztochłonne i czasochłonne). Przeprowadzenie badania wstępnego, pilotażowego dostarcza wstępnych informacji na temat poprawności przyjętej procedury badawczej. Wyniki badania pilotażowego dostarczają badaczom informacji, czy jakiś element w badaniu głównym należałoby zmienić zanim rozpoczęte zostanie badanie główne.

Badania pilotażowe (inaczej zwane pilotażem, pilotażem badań) mają na celu wyeliminowanie wad w procedurze badawczej. Przeprowadzane jest ono na małej grupie osób (relatywnie do badania głównego) aby nie generować dodatkowych kosztów badawczych. Wyniki badania pilotażowego nie służą weryfikacji hipotez, lecz dostarczeniu informacji na temat dobrego skonstruowania planu badawczego. 

Badanie pilotażowe często przeprowadzane jest dla nowo utworzonych narzędzi badawczych. W momencie gdy badacz skonstruował nowe narządzie badawcze (np. ankietę) badanie pilotażowe dostarczy mu cennych informacji. Na przykład czy badane osoby rozumieją we właściwy sposób wszystkie z zadawanych pytań?, czy instrukcja dołączona do ankiety jest jasne dla badanych osób?, czy brakuje pewnych odpowiedzi w ankiecie (dopiski badanych osób)? 
W badaniach jakościowych, np. pogłębiony wywiad indywidualny, badanie pilotażowe może pomóc zmienić / uzupełnić badaczowi zakres i rodzaj zadawanych pytań badanym osobom. W przeprowadzaniu testów zdolnościowych badanie pilotażowe może mieć na celu ustalenie maksymalnego czasu na rozwiązanie zadania / wykonanie ćwiczenia (mogłoby się okazać, że większości badanych osób nie udaje się wykonać zadania). Badanie pilotażowe może stanowić również "trening" dla badaczy, aby przy przeprowadzaniu badania głównego byli zaznajomieni z całą procedurą badawczą. Itd.. 

Co istotne, wyniki badania pilotażowego nie można wliczać do wyników badania głównego. Powodem tego jest fakt "innego podejścia" do procesu badawczego. Nawet, jeżeli po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi żadna zmiana to sam fakt, że było to "tylko" badanie pilotażowe może mieć wpływ na uzyskane wyniki badania. Wyniki badania pilotażowego nie mogą służyć weryfikacji postawionym w badaniu hipotezom. 

Badanie pilotażowe Wasze opinie

5-4 =