Eszkola

Replikacja badania

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Replikacja badania polega na ponownym przeprowadzeniu badania z zachowaniem tych samych warunków badawczych, co w pierwszym badaniu (badaniu odniesienia). Ideą replikacji jest sprawdzenie czy uzyskane wyniki w pierwszym badaniu powtórzą się w kolejnym badaniu. 

Ważnym aspektem przeprowadzenia replikacji jest odtworzenie takich samych albo bardzo zbliżonych warunków badawczych jakie zachodziły (zostały ustalone) w pierwotnym badaniu. Jeżeli warunki badawcze odbiegałyby od pierwotnego badania nie wiadomym byłoby czy nie zmieniłby wyników badania, a tym samym nie wiadomo byłoby czemu przypisać wystąpienie  ewentualnych różnic pomiędzy wynikami badania replikowanego i replikacji. 

Replikacja pomaga określić wpływ zmiennych zakłócających na badane zjawisko, zmiennych, które nie były brane pod uwagę w pierwotnym badaniu. Jeżeli w replikacji uzyskane zostaną inne wyniki to naturalną rzeczą jest weryfikacja tego, czym różniły się grupy bądź warunki badawcze (określenie zmiennych zakłócających) w obydwu badaniach. Występujące różnice między badaniami mogą być przypisane zmiennym zakłócającym (po ich identyfikacji) bądź działaniu wariancji błędu losowego.

Replikację przeprowadza się na innej grupie badanych osób, ponieważ sam efekt ponownego badania tej samej grupy osób może wpływać na uzyskiwane wyniki badania. Korzystając z idei doboru próby do badania, zachowując losowość możemy przyjąć, że grupa badana w replikacji będzie zbliżona do grupy osób badanych w pierwotnych badaniu pod względem występowania zmiennych ubocznych.

Replikację najczęściej przeprowadza inny badacz lub zespół badaczy. Po pierwsze związane jest to z faktem, iż ponowne przeprowadzenie badania przez tego samego badacza może zniekształcić uzyskane wyniki (efekt występujący najczęściej w naukach społecznych). Po drugie, ciekawe badania (po ich publikacji)  są z chęcią poddawane weryfikacji i są replikowane przez inne zespoły badawcze, w celu sprawdzenia czy przy tych samych warunkach uzyskane zostaną takie same wyniki, zależności.

Należy zaznaczyć, że replikacja jest czym innym od badania w modelu powtarzanych pomiarów. W replikacji badamy inną grupę osób, jednostek w tych samych warunkach, w modelu powtarzanych pomiarów badamy te same osoby, jednostki w innych warunkach badawczych.

Replikacja badania Wasze opinie

7-2 =