Eszkola

Skala interwałowa

Skale interwałową nazywaną również przedziałową, wykorzystuje się do mierzenia wartości zmiennej i różnic pomiędzy wartościami tej samej zmiennej. Metoda ta wyklucza zastosowanie takich działań matematycznych jak dzielenie i mnożenie. Jest możliwa do wykonania, gdy zbiór określonych wartości cechy zmiennej określony jest zbiorem liczb rzeczywistych i istnieje możliwość uporządkowania tych wartości na osi liczbowej. Zmienna mierzona na skali interwałowej może przyjmować wartość zero, jednak należy pamiętać, że ma ona wyłącznie charakter umowny. Obrazuje to przykład temperatury mierzonej w stopniach Celsjusza (zero stopni Celsjusza nie oznacza, że nie ma w ogóle żadnej temperatury). Skala interwałowa odpowiada na pytanie: o ile większe / mniejsze jest…?


Przy wykorzystaniu tej metody można określić zależność:
•    różności,
•    równości,
•    mniejszości,
•    większości.


Skala ta wykorzystywana jest stosunkowo rzadko w badaniach. Niemniej jednak metodę tą praktykuje się m.in. do pomiarów:
•    temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita,
•    dat,
•    długości czy szerokości geograficznej,
•    zysków lub strat danej firmy.


Do operacji wykonywanych na skali interwałowej wykorzystuje się takie działania jak:
•    obliczenie: średniej arytmetycznej, wariancji, odpchlenia standardowego, współczynników korelacji,
•    dodawanie,
•    odejmowanie,
•    mnożenie i dzielenie wyłącznie przez stałą.


Pod względem jakościowym analizę otrzymanych wyników można przeprowadzać w obrębie wskazywania na różnice w mierzonych cechach i stopień ich ważności, czy rangi.

 

Skala interwałowa Wasze opinie

6-2 =