Eszkola

Metody badań: Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI - Focus Group Interview)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)


Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI (Focus Group Interview) stosuje się w celu uzyskania opinii oraz zrozumienia zachowań, postaw i preferencji względem danej kwestii, produktu, opakowania itp. Zogniskowany wywiad grupowy to dyskusja na z góry określony temat z 6-12 osobami. Prowadzi ją moderator, posiłkując się uprzednio sporządzonym scenariuszem. Zadaniem prowadzącego jest ukierunkowywanie rozmowy na właściwe tory, zachęcanie uczestników do aktywności oraz stymulowanie ich kreatywności, także z pomocą rozmaitych zadań i ćwiczeń. 

Wywiad grupowy trwa od 2 do 6 godzin i prowadzony jest zwykle w specjalnym studiu fokusowym wyposażonym w lustro weneckie, ale FGI są mogą być również realizowane w zwykłych salach konferencyjnych. 

Zaletą wywiadów grupowych jest wykorzystanie potencjału procesów grupowych, uczestnicy oddziałując na siebie wykazują wyższą aktywność i kreatywność. Dodatkowo, sami w trakcie dyskusji weryfikują swoje poglądy, dochodząc często do wspólnej konkluzji, co zwiększa trafność uzyskiwanych informacji. 

W wywiadach grupowych wykorzystuje się często techniki projekcyjne, dzięki którym uzyskuje się wgląd w postawy ukryte, nieuświadomione lub trudne do werbalizacji. 

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Wasze opinie

7+4 =