Eszkola

Strategia definicja i przykłady

Strategia stanowi ogólną działalność przedsiębiorstwa, która jest skierowana w głównej mierze na wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz posiadanych zasobów do tego, aby osiągnąć zamierzone cele oraz efekty. W historycznym ujęciu pojęcie strategii odnosiło się jedynie do aspektów związanych ze sztuką wojenną. Obecnie natomiast coraz częściej to pojęcie odnosi się do działania przedsiębiorstw na rynku i określa podejmowane przez nich działania, które mają na celu osiągnięcie zamierzonych efektów biznesowych.

Czym jest strategia?

Samo planowanie ma olbrzymie znaczenie dla wszystkich firm działających na rynku i wpływa na ich szanse w konkretnym otoczeniu rynkowym. Dlatego też skutecznie określona strategia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa i może dawać bardzo dobre efekty. Przede wszystkim strategia stanowi zestaw działań, które musi podjąć organizacja. Działania te muszą być odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Strategia również definiuje rolę przedsiębiorstwa oraz jego najważniejszą misję. W efekcie pozwala na wyznaczenie zadań, które przedsiębiorstwo powinno wykonać, aby móc zrealizować wszystkie zamierzone cele.

Najważniejsze elementy strategii

Strategia składa się z kilku najważniejszych elementów, o których należy pamiętać, aby osiągać dobre efekty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich to:

 • Horyzont czasu – wszystkie działania muszą być rozmieszczone na osi czasu, która powinna zawierać kolejne etapy, pozwalające na weryfikację tego czy strategia faktycznie działa.

 • Koncentracja – podczas realizowania zadań strategicznych istotne jest skoncentrowanie się na kluczowych i podjęcie wysiłków w celu ich prawidłowego zrealizowania.

 • Układ decyzji – decyzje podejmowanie w konkretnym czasie muszą się wspierać i prowadzić do osiągnięcia zamierzonego efektu.

 • Wszechobecność – działania podejmowane na rzecz realizacji strategii muszą być wykonywane na każdym szczeblu przedsiębiorstwa.

 • Możliwość oceny postępów poprzez wskaźniki.

 • Musi uwzględniać możliwości, które posiada konkurencja.

Przykładowa strategia dla przedsiębiorstwa

Dobrym przykładem strategii, którą może wykorzystać przedsiębiorstwo jest koncepcja 5P, która to składa się z pięciu elementów. Zaliczają się do niej:

 • Plan – planowanie to jeden z kluczowych elementów działania strategicznego.

 • Pattern – obejmuje wzorce, do których przedsiębiorstwo powinno się zastosować w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wynikających z podejmowanych działań.

 • Ploy – ten punkt należy postrzegać jako taktykę działania, która polega na uzyskaniu przewagi nad konkurencyjnymi firmami.

 • Position – odnosi się do miejsca firmy w danej branży.

 • Perspective – obejmuje patrzenie w przyszłość.

Najważniejsze elementy strategii

Możliwe jest wyróżnienie 5 najważniejszych elementów, które musi zawierać strategia, aby jej skuteczność była faktycznie wysoka:

 • Misja firmy – powinna jasno sygnalizować jaki jest główny cel istnienia konkretnej działalności.

 • Domeny działania – określają rynki zbytu oraz sposoby dystrybucji oferowanych dóbr.

 • Przewagi strategiczne – przedstawiają jak stać się liderem na rynku i przegonić konkurencję.

 • Cele strategiczne – jasno określone cele, które przedsiębiorstwo powinno zrealizować w przyszłości.

 • Program działania – obejmuje wszystkie działania, które należy podjąć, aby strategia mogła być realizowana przez konkretne przedsiębiorstwo.

Strategia Wasze opinie

7+1 =