Eszkola

Ulga podatkowa definicja i przykłady

Ulga podatkowa to najprościej mówiąc liberalizacja całości lub części danego prawa podatkowego w stosunku do osoby lub grupy osób. Innymi słowy, każde państwo za pomocą różnych instrumentów (najczęściej przepisów prawnych) określa wysokość podatków dla danych grup obywateli. Np. podatek od paliwa dotyczy osób poruszających się samochodami, podatek od nieruchomości dotyczy osób posiadających nieruchomości. Ponadto według doktryny Bogumiła Brzezińskiego podatek nie musi zostać nazwany podatkiem wprost, równie dobrze może nazywać się odpisem, oprocentowaniem itd. Ponadto podatek ma charakter przymusowy, obowiązkowy, bezzwrotny i mieć charakter ogólny. Musi być też ujęty w formie pieniężnej. Najprościej mówiąc jest swego rodzaju daniną na cele publiczne.

Ulga podatkowa będzie więc takim zabiegiem prawnym, który spowoduję obniżenie tego podatku lub obniżenie kwoty, od której obliczony jest podatek lub inne rozwiązanie, którego skutkiem będzie ostatecznie zmniejszenie wartości daniny przeznaczonej na cele publiczne. 
Poszczególne ulgi dotyczące poszczególnych osób zawarte są w polskim prawodawstwie zależne są od szeregu czynników. W Polsce ulgi podatkowe można uzyskać ze względu na np.: powiększone koszty, związane z rehabilitacją lub zwiększone koszty ze względu z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, ze względu na przekazane darowizny na cele społeczne i wiele innych. 

Dla porządku poniżej przytoczona zostaje prawna definicja ulgi prawnej zawarta w Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa Art. 3 pkt. 6.: 

„ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku;”

Ulga podatkowa Wasze opinie

8-3 =