Eszkola

Polaryzacja co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Polaryzacja jest zjawiskiem, któremu podlegają jedynie fale poprzeczne, czyli fale, których kierunek drgań jest zawsze prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Światło widzialne jest falą elektromagnetyczną, jest falą poprzeczną, co oznacza, że w ośrodkach izotropowych płaszczyzna drgań wektora pola elektrycznego E oraz płaszczyzna drgań wektora pola magnetycznego B są prostopadłe do kierunku wektora falowego tzn. do kierunku propagacji światła.

Polaryzacja

Polaryzacja fali polega na uporządkowaniu kierunków drgań poprzecznych fali elektromagnetycznej. Uporządkowanie to może być całkowite (polaryzacja całkowita) lub częściowe (polaryzacja częściowa). Jeśli uporządkowanie polega na ograniczeniu kierunku drgań tylko do jednej płaszczyzny wówczas nosi ono nazwę polaryzacji liniowej fali. Płaszczyzna, w której zachodzą drgania wektora E nazywamy płaszczyzną polaryzacji. Fala niespolaryzowana oscyluje jednakowo we wszystkich kierunkach i może być traktowana jako złożenie wielu fal drgających w różnych kierunkach.

                                   Polaryzacja

Gdy światło pada na granicę dwóch ośrodków przeźroczystych pod takim kątem (zwanym kątem Brewstera), że promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt prosty, to światło odbite zostaje całkowicie spolaryzowane liniowo, a światło przechodzące częściowo spolaryzowane.

Zjawisko polaryzacji znajduje szerokie zastosowanie m.in. w okularach polaryzacyjnych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, radiofonii i technice radiowej.

Polaryzacja Wasze opinie

9-4 =