Eszkola

Formy koncentracji przemysłu

Zakład przemysłowy
jest zespołem budynków i urządzeń tworzącym grupę współpracującą ze sobą w zakresie produkcji.

Skupienie przemysłowe
to zbiór wspólnych zakładów przemysłowych  o zróżnicowanych profilach działalności, w których dominuje przemysł środków konsumpcji (głównie codziennego użytku). Charakterystyczną cechą jest ich wielozakładowość i mała koncentracja produkcji.

Zespół przemysłowy 
w odróżnieniu od skupienia przemysłowego posiada cechy jakościowe, z większą koncentracją produkcji, w której dominuje przemysł ciężki. Posiada różnorodne powiązania w zakresie transportu, energetyki, siły roboczej - nie stanowią one związków pionowych obejmujących kolejne stadia produkcji.

Kombinat przemysłowy
zespół wyspecjalizowanych zakładów opartych na ścisłej więzi technologiczno-organizacyjnych. Są one zlokalizowane na wspólnych terenie i podlegają jednemu wspólnemu zarządowi. Wyróżniamy dwa typy:
- pionowe - połączenie kolejnych faz procesu technologicznego 
- poziome - powstają różne produkty w zakładach, ale w oparciu o jeden surowiec

Ośrodek przemysłowy
zabiór zakładów powiązanych produkcyjne i ekonomicznie. Obejmuje nie tylko przemysł o wysokiej stopie agregacji przemysłowej w miastach, ale także rozmieszczenie na terenie osiedli i wsi. 

Okręg przemysłowy
obejmuje swoim zakresem wielkie terytorium, na którym jest silnie skoncentrowany przemysł. Skupia znaczny potencjał produkcyjny z równoczesnych zachowaniem ciągłości jego występowania wskutek łączenia się kolejnych osiedli przemysłowych. 
Typy okręgów przemysłowych:
- monocentryczne – widoczne ośrodki centralne
- policentryczne – brak widocznych ośrodków centralnych
-  monostrukturalne – dominacja wyraźnie jednolitej gałęzi przemysłu
- polistrukturalne – nie mają jednolitej gałęzi przemysłowej

Klaster przemysłowy
Geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych ze sobą firm wyspecjalizowanych, jednocześnie świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących ze sobą, ale także współpracujących.

Formy koncentracji przemysłu Wasze opinie

6+2 =

Oprócz formy koncentracji przemysłu może Ci się przydać