Pytania otwarte


Pytania otwarte stanowią technikę badawczą ukierunkowaną na poszerzenie wiedzy dotyczącej badanego zjawiska. Pytania otwarte stosuje się w ankietach, kwestionariuszach, wywiadach i w innych technikach badawczych. 

Przykłady pytań otwartych:

  • Proszę napisać co Pana/Panią zainteresowało w tej ofercie?
  • Jaki zawód obecnie Pan wykonuje?
  • Jak dawno miał Pan/Pani napad depresji?

Cechą charakterystyczną pytań otwartych jest brak wskazania na możliwe odpowiedzi. Tym samym nie sugeruje on odpowiedzi badanym osobom / respondentom. W pytaniach nie sugeruje się również odpowiedzi, np: Czy wyjeżdżał Pan w ostatnie wakacje zagranicę? Na takie pytanie osoba odpowie albo Tak albo Nie. Pomimo, że badacz nie udziela możliwych odpowiedzi, naturalnymi i najbardziej prawdopodobnymi odpowiedziami będą dwie wyżej wymienione TAK/NIE. Takiego pytania nie możemy zaliczyć do pytań otwartych. Pytanie takie powinno być zadane w sposób nie sugerujący możliwych odpowiedzi. 

Dobrze skonstruowane pytania otwarte to takie, które skłaniają badane osoby do szerszej odpowiedzi, które umożliwiają swobodną odpowiedź badanym osobom. 

Przykład pytania:

"Jak oceniłby Pan/Pani widzianą przed chwilą reklamę?"
Tak zadane pytanie ogranicza wypowiedź badanej osoby. Całkiem prawdopodobne jest, że badacz otrzyma odpowiedzi typu: dobrze, źle, podobała mi się, nudna, interesująca. Czy takie odpowiedzi mogą zadowolić badacza? Nie do końca, ponieważ można uzyskać lepszą jakość udzielanych odpowiedzi stawiając pytanie typu:

"Proszę napisać co Pan sądzi o widzianej przed chwilą reklamie?" 

Taki sposób zadania pytania naprowadza osoby badane na udzielanie dłuższych odpowiedzi, w których można uzyskać szereg istotnych, kluczowych odpowiedzi od badanych osób.

Potrzebujesz statystycznej analizy danych? Przejdź TU! 

Pytania otwarte często traktuje się jako formę badania jakościowego, pomimo, że mogą być elementem badania ilościowego (ankiety / kwestionariusza).

Właściwości pytań otwartych:

  • umożliwiają swobodną odpowiedź, co pozwala badaczowi lepiej zrozumieć badane zjawisko
  • umożliwia badanej osobie udzielenie odpowiedzi nietypowej, nie zakładanej przez badacza
  • w praktyce badawczej pytania często pozostają bez odpowiedzi (w badaniach typu papier - ołówek), jednakże celem ich zadania nie jest ilość odpowiedzi, lecz jakość
  • są trudniejsze i bardziej czasochłonne do opracowania
  • powinny być starannie ułożone, aby zminimalizować ryzyko niezrozumienia pytania przez badane osoby (by pytanie nie było dwuznaczne)

Pytania otwarte
 można analizować w sposób również swobodny, mianowicie badacz czyta odpowiedzi badanych osób i wysnuwa na ich podstawie wnioski (podejście nieusystematyzowane). Często jednak stosuje się, tzw. kategoryzację odpowiedzi, czyli przydzielenie udzielanych odpowiedzi do pewnych kategorii a następnie zlicza się występowanie danych kategorii odpowiedzi u badanych osób (podejście usystematyzowane). Pierwsze podejście ma na celu jakościowe opracowanie materiału, drugie podejście ma na celu ilościową analizę odpowiedzi (metody statystyczne).