Eszkola

Wskaźniki zmiennych. Metodologia

Wskaźniki zmiennych


Zmienne a wskaźniki zmiennych to dwie różne kwestie, choć czasem mogą się wydawać tym samym. Posłużmy się przykładem: 

Badacze chcą zbadać czy inteligencja wpływa na twórczość, tzn. czy osoby bardziej inteligentne oznaczają się większym poziomem twórczości. W tym celu zbadali poziom inteligencji, używając do badania testu matryc Ravene'a. W celu zbadania poziomu twórczości użyli testu Joy'a Guilforda, mierzącego poziom twórczości. 

Co zatem w badaniu jest zmienną a wskaźnikiem zmiennej?

Zmienna ma charakter bardziej ogólny. Często mówi się, że jest to konstrukt teoretyczny, abstrakcyjny. Wskaźnik zmiennej ma natomiast charakter operacyjny, "namacalny". 

W podanym wyżej przykładzie: 

Zmienną możemy nazwać inteligencję i twórczość.

Wskaźnikiem zmiennych będą: dla inteligencji - wynik w teście matryc Ravena'a; dla twórczości - wynik w teście Joy'a Guilforda. 

Tak więc, zmienną nazywamy pewien konstrukt, w tym przykładzie cechę intelektu ludzkiego, natomiast wskaźnikiem nazywamy wynikiem "narzędzia" jakiego użyliśmy do zmierzenia zmiennej. 

Wskaźniki zmiennych Wasze opinie

9+2 =