Eszkola

Metody heurystyczne - twórcze myślenie badacza i kombinacje logiczne

Badania oparte na wykorzystaniu metod heurystycznych dotyczą zazwyczaj najbardziej skomplikowanych problemów, gdzie ich rozwiązanie związane jest ze ściśle dogłębną analizą dostępnych informacji i przewidzeniu przyszłych zdarzeń. Model ten oparty jest na twórczym myśleniu badacza i kombinacjach logicznych. Samo pojęcie heurystyki związane jest z odnajdywaniem nowych faktów oraz zależności, które między nimi funkcjonują. Często metody tego typu są określane mianem tzw. drogi do zamierzonego celu i charakteryzują się dosyć sporą elastycznością, dzięki czemu znajdują bardzo szeroki zastawanie. To również powoduje, że mogą działać na nie bezpośrednio czynniki, na które nie ma wpływu osób prowadząca badania.
Istotnym elementem metod heurystycznych jest myślenie hipotetyczne i dodatkowo nieustanne wplatanie w badania różnych hipotez.

Wyróżnia się:
•    metodę delficką – opiera się na wiedzy i doświadczeniu, które badacz pozyskuje bezpośrednio od ekspertów z danej dziedziny. Jest ona wieloetapowa i nie ma ogólnie przyjętej reguły co do konkretnej liczby takich faz badań, choć najczęściej jest ich dwie lub trzy. Wykorzystuje się ją w różnych dziedzinach nauk.
•    burzę mózgów – opiera się również na twórczym rozwiązywaniu problemu, poprzez gromadzenie różnych pomysłów, rozwiązań od szerokiej grupy osób zaangażowanych  badanie. Metoda ta zakłada również pracę dwóch zespołów – pierwszego, który odpowiada za tworzenie, wymyślanie pomysłów i  z drugiego, który ocenia pomysłowość grupy pierwszej i wybiera najlepsze propozycje. Sugeruje się, żeby w przypadku tej metody pozwolić zaistnieć nawet najbardziej szalonym pomysłom, skupić się na rozwiązaniach, które w przyszłości mogłyby się stać inspiracją i nie zakładać z góry niepowodzenia danej propozycji (wysłuchać od początku do końca każdego argumentu). Krytyka na wstępie nawet poparta argumentami może zniechęcić badanego do dalszego twórczego myślenia i tworzenia kolejnych prototypów.

Metody heurystyczne Wasze opinie

2×5 =