Eszkola

Kontrurbanizacja

Kontrurbanizacja to ostatni etap dezurbanizacji (wyludniania centrów miast) przejawiający się w przeorganizowaniu przestrzeni centrum miasta w typowo mieszkalne, przemysłowe lub usługowe. Równocześnie z tym następuje zmniejszenie zagęszczenia ludności, która przenosi się poza miasto na tereny rolnicze.