Eszkola

Metamorfizm – cechy charakterystyczne

Metamorfizm to proces polegający na przeobrażaniu skał już istniejących. Zmianom ulega zarówno ich skład mineralny jak i budowa.
To jaka skała powstanie wskutek działania wysokiej temperatury i ciśnienia zależy w głównym stopniu od składu skały pierwotnej, aczkolwiek nie bez znaczenia jest również intensywność działania czynników metamorfizmu, czyli działającej temperatury, ciśnienia, obecnych w skałach substancji gazowych i ciekłych oraz czasu w jakim zachodzi przemiana.
Wzrost temperatury powoduje rekrystalizację substancji budujących skałę, czyli rozrastaniu nowych ziaren oraz wyparowanie wody ze skały w postaci pary wodnej i dwutlenku węgla.
Wzrastające ciśnienie powoduje podwyższenie temperatury topnienia skały. Może to powodować zmiany w kształtach poszczególnych ziaren.

Ze względu na warunki przeobrażeń skał oraz sposób w jaki zachodzą zmiany wyróżnia się metamorfizm termiczny/kontaktowy, regionalny, dyslokacyjny/dynamiczny, zderzeniowy.

Metamorfizm termiczny zachodzi tam, gdzie powstają intruzje magmowe, powodując zmiany w skałach, w które wdziera się magma. Najważniejsze znaczenie ma wzrastająca temperatura.
Metamorfizm regionalny zachodzi głównie w skałach tych oceanicznych płyt litosfery, które zagłębiają  pod lądowe płyty litosfery lub też w przypadku zderzeń płyt. W przypadku tego rodzaju metamorfizmu wszystkie czynniki są tak samo ważne.
Metamorfizm dyslokacyjny zachodzi w miejscach silnych nacisków bocznych na skałę, czyli najważniejsze jest narastające ciśnienie, które powoduje zmiany w skale.
Metamorfizm zderzeniowy zachodzi w sytuacji uderzenia meteorytu o powierzchnię Ziemi. W wyniku zderzenia wzrasta ciśnienie i temperatura do tego stopnia, że skały ulegają zmianom.

Odbywa się on pod powierzchnią Ziemi, ale ma wpływ na jej powierzchnię.

Metamorfizm Wasze opinie

7-2 =