Eszkola

Turystyka - formy i kategorie

UNWTO – Światowa Organizacja Turystyki (ang. United Nations World Tourism Organization). Jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych, powiązana z ONZ; zajmuje się problematyką turystyki, m.in.statystyką ruchu turystycznego. Zrzesza 157 krajów reprezentowanych przez organizacje rządowe.


Definicja turystyki według UNWTO brzmi następująco:
„Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”.

Turysta to osoba, która spędza w odwiedzanej miejscowości przynajmniej jeden nocleg w obiekcie noclegowym prywatnym lub publicznym w celach: wypoczynkowych, krajoznawczych, leczniczych, religijnych, służbowych, rodzinnych itp.

Natomiast podróżny to osoba, która w celu odbycia podroży opuszcza swoje miejsce zamieszkania. 

Usługi turystyczne to niezbędne czynności na rzecz uczestników ruchu turystycznego, zaspokajające ich potrzeby w poszczególnych etapach podroży, czyli przygotowanie, dojazd do miejsca docelowego, pobyt oraz powrót do miejsca stałego zamieszkania.

Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wśród form turystyki wyróżnia się:
- krajową - wewnątrz zamieszkanego kraju
- wyjazdową - wyjazd mieszkańców danego kraju za granicę
- przyjazdową - przyjazd obcokrajowców 

Wśród kategorii turystyki wyróżnia się:
- wewnątrzkrajową - obejmuje turystykę krajową i przyjazdową - po kraju podróżują mieszkańcy kraju i turyści zagraniczni
- narodową - obejmuje turystykę krajową i wyjazdową - mieszkańcy kraju podróżują po nim i wyjeżdżają za granicę
- międzynarodową - obejmuje turystykę wyjazdową i przyjazdową- mieszkańcy kraju wyjeżdżają za granicę i do tego kraju przyjeżdżają turyści zagraniczni 

Podział turystyki ze względu na formy określany jest w zależności od obranych kryteriów podziału, ze względu na:
a) czas trwania wyjazdu: krótkoterminowa (do 3 noclegów), długoterminowa (powyżej 3 noclegów)
 b) główny cel podróży i motyw wyjazdu: krajoznawcza, kulturowa, wypoczynkowa, pielgrzymkowa, zdrowotna
c) forma organizacji: zorganizowana, niezorganizowana
d) sposób finansowania: komercyjna (przez uczestników), socjalna (dofinansowana)
e) sposób zakwaterowania: w obiektach hotelowych, w obiektach parahotelowych
f) region koncentracji ruchu turystycznego: górski, nadmorski, nizinna, pojezierna, miejska, wiejska
g) podmiot turystyczny - grupa społeczna która jest nią objęta: dzieci i młodzieży, osób trzeciego wieku, osób niepełnosprawnych, mieszkańców miast i mieszkańców wsi
h) sposób transportu: piesza, rowerowa, autokarowa, kolejowa, lotnicza, promowa 
i) sprzęt turystyczny: rowerowa, kajakowa, żeglarska, narciarska
j) pora roku/ okres wyjazdu: zimowa, letnia, urlopowa, wakacyjna, świąteczna
k) powszechność uczestnictwa: masowa, kwalifikowana.

Turystyka Wasze opinie

9+5 =