Eszkola

Quasi eksperyment

Quasi eksperyment jest eksperymentem, w którym nie zachowano zasady losowego doboru osób do badania, randomizacji warunków badawczych. Z tego też powodu, model quasi eksperymentalny nie jest "prawdziwym" eksperymentem. Aby można było nazwać pewne badanie badaniem eksperymentalnym to każda osoba powinna mieć takie same szanse "znalezienia się" w poszczególnych warunkach badawczych (które zaplanował badacz, eksperymentator) co każda inna osoba. Jedynie los (losowanie) powinno mieć wpływ na przypisanie danej badanej osoby do danego warunku eksperymentalnego. 

Jednakże bardzo często przeprowadzone badania łamią tą zasadę. Wtedy nazywamy takie badania quasi eksperymentami. W tego rodzaju badaniach nie następuje 

Przykład:

Badacz chciał sprawdzić pewna terapia leczenia jest skuteczna. U pacjentów ze szpitala A zastosowano nową terapię a pacjenci ze szpitala B (w którym nie wprowadzono nowej terapii) stanowili dla badacza grupę kontrolną. Zbadał u wszystkich badanych osób poziom rozwoju choroby, następnie w jednej grupie (A) wprowadził nową metodę leczenia a w drugiej grupie (B) pacjenci leczeniu byli tradycyjną metodą. Po pewnym okresie czasu ponownie zmierzył poziom rozwoju choroby u badanych osób. 

To co sprawia, że te badanie nie możemy uznać za badanie eksperymentalne, lecz badanie quasi-eksprymentalne jest brak losowego doboru osób do badania. Badane osoby nie miały takiej samej szansy na "znalezienie" się w poszczególnych warunkach badawczych (grupa eksperymentalna i grupa kontrolna). Pomimo faktu, iż rozwój poziomu choroby mógłby być taki sam w obydwu grupach to jednak grupy nie były przypisane do warunków losowo i inne czynniki zakłócające badanie mogłyby mieć wpływ na uzyskane wyniki badania. Być może pacjenci zapisani do szpitala A są bardziej zamożni, co sprawia, że lepiej się odżywiają, a co za tym idzie lepiej znoszą chorobę niż pacjenci ze szpitala B.

Randomizacja warunków badawczych sprawia, że zmienne zakłócające równomiernie rozkładają się w analizowanych grupach. Wracając do naszego przykładu, jeżeli badacz losowałby osoby zarówno ze szpitala A i ze szpitala B do poszczególnych warunków eksperymentalnych (nowa terapia vs tradycyjna terapia) to taka zmienna jak zamożność powinna równomiernie rozłożyć się w grupach (podobna liczba osób zamożnych powinna znaleźć się w jednej i drugiej grupie). 

Quasi eksperyment Wasze opinie

3+2 =
  • M Marcin 29.11.2022

    Uważam, iż takowy temat należy potraktować jako osobną kategorię eksperymentów. Mianowicie, dopóty, dopóki tenże nie próbuje podszywać się pod eksperyment prawdziwy, nie można go negować za samo bycie jego pochodną. W takim razie przy zachowaniu właściwej interpretacji rzeczonego oraz uczciwości w jego nadawaniu, jak i odbieraniu (obie strony powinny zachować te zasady dla stworzenia harmonii), nie stanowi on zagrożenia ani dla świata naukowców - nadawców, naukowców- odbiorców, ani dla odbiorców niewtajemniczonych.