Eszkola

Szeregi homologiczne związków organicznych

Szereg homologiczny to grupa związków chemicznych, których budowę da się opisać za pomocą jednego wzoru ogólnego. Homologi (czyli elementy szeregu) mają podobną budowę chemiczną oraz zbliżone właściwości fizykochemiczne. Następujące po sobie związki szeregu homologicznego różnią się od siebie o jednakową jednostkę strukturalną (w chemii organicznej jest to najczęściej grupa -CH2-).

Nazwa związku Inna nazwa związku Wzór sumaryczny Powtarzająca się struktura Grupy funkcyjne
 Alkany CnH2n+2 -CH2- H3C-...-CH3

metan

etan

propan

butan

pentan

heksan

heptan

oktan

nonan

dekan

-

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

C7H16

C8H18

C9H20

C10H22

Cykloalkany CnH2n -CH2- -

cyklopropan

cyklobutan

cyklopentan

cykloheksan

cykloheptan

cyklooktan

cyklononan

cyklodekan

-

C3H6

C4H8

C5H10

C6H12

C7H14

C8H16

C9H18

C10H20

1-Alkeny CnH2n -CH2- H2C=C-...-CH3

eten

propen

buten

penten

heksen

hepten

okten

nonen

deken

etylen

propylen

butylen

pentylen

hekstylen

heptylen

-

-

-

C2H4

C3H6

C4H8

C5H10

C6H12

C7H14

C8H16

C9H18

C10H20

1-Alkiny CnH2n-2 -CH2- HC≡C-...-CH3

etyn

propyn

butyn

pentyn

heksyn

heptyn

oktyn

nonyn

dekyn

acetylen

metyloacetylen

etyloacetylen

-

-

-

-

-

-

C2H2

C3H4

C4H6

C5H8

C6H10

C7H12

C8H14

C9H16

C10H18

Alkohole monohydroksylowe CnH2n+1OH -CH2- H3C-...-OH

metanol

etanol

propanol

butanol

pentanol

heksanol

heptanol

oktanol

nonanol

dekanol

alkohol metanowy

alkohol etanowy

alkohol propanowy

alkohol butanowy

alkohol pentanowy

alkohol heksanowy

alkohol heptanowy

alkohol oktanowy

alkohol nonanowy

alkohol dekanowy

CH3OH

C2H5OH

C3H7OH

C4H9OH

C5H11OH

C6H13OH

C7H15OH

C8H17OH

C9H19OH

C10H21OH

Aldehydy monokarbonylowe CnH2n+1CHO -CH2- H3C-...-CHO

metanal

etanal

propanal

butanal

pentanal

heksanal

heptanal

oktanal

nonanal

dekanal

aldehyd mrówkowy, formaldehyd

aldehyd octowy, acetaldehyd

aldehyd propionowy

aldehyd masłowy

-

-

-

-

-

-

HCHO

CH3CHO

C2H5CHO

C3H7CHO

C4H9CHO

C5H11CHO

C6H13CHO

C7H15CHO

C8H17CHO

C9H19CHO

Kwasy monokarboksylowe CnH2n+1COOH -CH2- H3C-...-COOH

kwas metanowy

kwas etanowy

kwas propanowy

kwas butanowy

kwas pentanowy

kwas heksanowy

kwas heptanowy

kwas oktanowy

kwas nonanowy

kwas dekanowy

kwas mrówkowy

kwas octowy

kwas propionowy

kwas masłowy

kwas walerianowy

kwas kapronowy

kwas kaprylowy

kwas pelargonowy

kwas kaprynowy 

HCOOH

CH3COOH

C2H5COOH

C3H7COOH

C4H9COOH

C5H11COOH

C6H13COOH

C7H15COOH

C8H17COOH

C9H19COOH

 

Opinie - Szeregi homologiczne związków organicznych

7+2 =