Eszkola

Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia pierwiastków oraz nieorganicznych i organicznych związków chemicznych. Standardowa entropia i entalpia tworzenia odnoszą się do ciśnienia 1013 hPa i temperatury 298 K. W nawiasach przy symbolu pierwiastka określony jest stan skupienia (g - gaz, c - ciecz, s - ciało stałe).

Nazwa substancji Wzór substancji - stan fizyczny Standarowa entalpia tworzenia
\(\Delta H_{298}^0\) \([\dfrac{kJ}{mol}]\)
Entropia standardowa \(S_{298}^0\) \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\)
Pierwiastki
azot N2(g) 0,00 191,32
chlor Cl2(g) 0,00 222,75
fluor F2(g) 0,00 202,52
tlen O2(g) 0,00 204,82
siarka S(romb) (s)
0,00 32,05
węgiel/grafit Cgr 0,00 5,68
wodór H2(g) 0,00 130,46
Nieorganiczne związki chemiczne
amoniak NH3(g) -45,65 192,41
tlenek azotu NO(g) 90,29 210,46
dwutlenek azotu NO2(g) 33,82 239,72
chlorowodór HCl(g) -92,21 186,60
cyjanowodór HCN(g) 130,42 201,52
fluorowodór HF(g) -270,86 173,51
tlenek glinu Al2O3(s) -1669,8 51,0
nadtlenek wodoru H2O2(c) -187,61
tlenek siarki (IV) SO2(g) -296,57 247,87
tlenek siarki (VI) SO3(g) -394,88 255,77
kwas siarkowy (VI) H2SO4(g) -812,80 156,71
siarkowodór H2S(g) -20,15 205,57
tlenek wpania CaO -635,5 39,7
tlenek węgla (II) CO(g) -110,53 197,71
tlenek węgla (IV) CO2(g) -393,13 213,47
woda H2O(g) -241,60 188,56
woda H2O(c) -285,84 69,96
tlenek żelaza (II) FeO(st) -270,37 56,1
tlenek żelaza (II) i żelaza (III) Fe3O(st) -1117,1 146,4
tlnek żelaza (III) Fe2O3(s) -822,2 90,0
Organiczne związki chemiczne
aceton CH3COCH3(g) -217,36 294,65
benzen C6H6(g) 82,85 268,94
butan C4H10(g) -126,03 309,82
chlorometan CH3Cl(g) -86,23 234,25
cykloheskan C6H12(g) -123,02 297,95
etan C2H6(g) -84,60 229,27
etanal (aldehyd octowy) CH3CHO(g) -166,20 263,97
etanol C2H5OH(g) -234,58 282,32
eten C2H4(g) -52,25 219,24
etyloamina C2H5NH2(g) -45,98 284,57
etyn C2H2(g) 226,51 200,64
fenol C6H5OH(g) -96,27 315,30
metan CH4(g) -74,78 186,26
metanal (formaldehyd) CH2O(g) -115,79 218,57
metanol CH3OH(g) -200,97 218,57
metyloamina CH3NH2(g) -22,99 242,36
kwas mrówkowy HCOOH(g) -378,25 248,50
octan etylu CH3COOC2H5(g) -442,49 362,41
kawas octowy CH3COOH(g) -434,43 282,23
pentan C5H12(g) -146,30 348,61
propan C3H8(g) -103,75 269,65
propen C3H6(g) 20,40 266,68
styren C8H8(g) 147,22 344,77
toluen C7H8(g) 49,95 320,26

C5H12(g)
C5H12(g)
C5H12(g)

standardowych entropii i entalpii tworzenia

Opinie - Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

3×4 =
  • M Małgorzata 05.11.2022

    Fe i Al entalpia

Może Ci się przydać: