Eszkola

Właściwości niektórych cieczy

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ciecze traktuje się jako stan pośredni pomiędzy gazami a ciałami stałymi. Ciecze zachowują własną objętość, ale przybierają kształt naczynia, w ktrórym się znajdują. Podstawowe właściwości cieczy zestawiono w poniższej tabeli.

Nazwa Wzór Masa molowa [g/mol] Gęstość w 20oC [g/cm3] Temp. topnienia [oC] Temp. wrzenia [oC] Stała ebulioskopowa [K· kg/mol] Stała krioskopowa [K· kg/mol] Względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna)
Aceton CH3COCH3 58,08 0,79 -95 56,3 148 - 20,7 (25oC)
Alkohol etylowy C2H5OH 46,07 0,789 -114,5 78,3 1,22 - 24,3 (25oC)
Alkohol metylowy CH3OH 32,04 0,792 -97,5 64,6 0,84 - 32,6 (25oC)
Benzen C6H6 78,12 0,879 5,5 80,1 2,57 5,07 2,31 (20oC)
Chloroform CHCl3 119,4 1,490 -63,5 61,2 3,80 4,90 4,8 (20oC)
Czterochlorek węgla CCl4 153,8 1,59 -22,9 76,8 5,3 29,8 2,2 (25oC)
Eter etylowy (C2H5)2O 74,12 0,714 -117 34,5 2,02 1,79 4,4 (20oC)
Gliceryna C3H8O3 92,1 1,26 18,2 290 42,5 (25oC)
Kwas octowy CH3COOH 60,05 1,05 16,7 118,5 3,07 3,9 6,2 (20oC)
Kwas siarkowy H2SO4 98,08 1,84 10,4 338 5,33 6,17
Rtęć Hg 200,6 13,6 -38,8 357 11,4 -
Woda H2O 10,015 0,998 0 100 0,52 1,86 80,4 (20oC)

Opinie - Właściwości niektórych cieczy

3×3 =