Eszkola

Biogaz

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Biogaz jest produktem biologicznego rozkładu substancji organicznej (obornika, odpadów roślinnych i zwierzęcych, ścieków miejskich) przeprowadzany przez bakterie beztlenowe (tzw. anaerobowe) w warunkach beztlenowych.

Proces wytwarzania biogazu przebiega w następujących etapach:
  • dekompozycja (hydroliza) biomasy, w rezultacie czego powstają mniejsze cząsteczki (np. cukier) możliwe do przerobu przez bakterie,
  • przemiana rozłożonej biomasy w kwasy organiczne,
  • zamiana kwasów organicznych w metan i dwutlenek węgla (najlepiej przebiega w temperaturze 38oC).

Skład nieoczyszczonego biogazu to ok.  50 – 65% metanu metanu,  30 – 45%  dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (azot, wodór, siarkowodór, para wodna, tlen). Wartość opałowa biogazu w warunkach normalnych waha się w granicach 17 – 27 MJ/m3 i zależy od zawartości metanu. Metan jest gazem cieplarnianym, który wywołuje 27-krotnie większy efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla, dlatego powinien być spalany a nie emitowany do atmosfery.

Biogaz można umownie podzielić na następujące rodzaje:
  • biogaz wysypiskowy – powstaje w wyniku rozkładu organicznej frakcji odpadów komunalnych,  które ulegają biodegradacji  czyli rozkładowi na proste związki organiczne,
  • biogaz ściekowy – powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych osadu tworzącego się w procesie biologicznego oczyszczania ścieków,
  • biogaz rolniczy – powstaje w wyniku rozkładu surowców pochodzenia rolniczego (np. gnojowica, obornik, gnojówka, pozostałości po uprawach, odpady z mleczarni, cukrowni, rzeźni, ścinki ogrodnicze, odpadki organiczne inne odpadki organiczne).

Źródłem biogazu są wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, w których biogaz wytwarzany jest celowo jak również miejsca, w których proces fermentacji metanowej odbywa się samoczynnie. Głównym celem produkcji biogazu jest utylizacja odpadów organicznych, a pozyskiwanie paliwa gazowego (biogazu) jest tylko produktem ubocznym.

Biogaz Wasze opinie

7-1 =