Eszkola

Wykorzystanie biogazu wysypiskowego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Biogaz wytwarzany jest w każdym składowisku odpadów komunalnych i w sposób naturalny ulatnia się do atmosfery, stanowiąc zagrożenie dla środowiska naturalnego. W warunkach optymalnych z jednej tony opadów komunalnych może powstać ok. 400 – 500 m3 biogazu. Wydzielany gaz wysypiskowy może powodować degradację systemu korzeniowego roślin, zanieczyszczenie wód i powietrza, a także osiadanie wysypiska, wybuchy i pożary. Stanowi on również zagrożenie dla ludzi, przez nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, wybuchy, pożary (gaz wysypiskowy o stężeniu metanu 5-15% w powietrzu stanowi mieszankę wybuchową). Zagrożenia mogą zarówno dotyczyć terenu samego wysypiska jak i jego otoczenia.

Składowisko odpadów odgazowuje się w celu:
 • przeciwdziałania niekontrolowanej emisji gazu wysypiskowego do atmosfery,
 • zmniejszenia emisji metanu do atmosfery,
 • pozyskania biogazu do celów energetycznych,
 • zredukowania uciążliwości zapachowych na terenach w pobliżu składowiska.

Najprostszym sposobem odgazowania składowiska odpadów jest odgazowanie bierne (pasywne), które odbywa się pod wpływem własnego ciśnienia gazu przez tzw. studnie odgazowujące. Technologia wykonania tego rodzaju odgazowania w przypadku istniejących składowisk polega na wykonaniu odwiertów przez całą grubość bryły wysypiska i ułożeniu w nich rur perforowanych.  W przypadku budowy nowych składowisk studnie odgazowujące wykonuje się z perforowanych kręgów betonowych wypełnionych żwirem. Studnie mogą być połączone z poziomymi, perforowanymi rurami. Innym sposobem budowy studni odgazowujących jest umieszczenie orurowania wraz z obsypką w rurze metalowej o dużej średnicy (np. 500 mm) i wyciągnięcie jej ponad powierzchnię składowiska.

Inna metoda – odgazowanie aktywne, polega na odpompowaniu gazu z odwiertów.  Technologia wykonania tego rodzaju odgazowania polega na łączeniu studni gazowych przewodami gazowymi z modułami  ssąco - regulacyjno – pompującym. Gaz wysypiskowy wysysa się z składowiska delikatnym podciśnieniem wytwarzanym przez ten moduł. Aby wyeliminować wypływ biogazu do atmosfery uszczelnia się bryłę składowiska. Zebrany tą metodą gaz jest bardzo dobrym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zasadniczo przyjmuje się, że wysypiska na których składowanych jest rocznie 10 000 ton odpadów powinny być odgazowywane systemem aktywnym. Jednak wybór sposobu odgazowania składowiska zależy od: warunków terenowych usytuowania składowiska oraz jego wielkości, grubości warstwy odpadowej, czasu składowania odpadów, sposobu uszczelnienia a także od jego aktualnego stanu (użytkowane, zamknięte, rekultywowane).

Integralną częścią instalacji odgazowania są instalacje do unieszkodliwiania i utylizacji biogazu tj. instalacje do spalania gazu wraz z ewentualnym odzyskiem ciepła lub/i instalacje do produkcji energii elektrycznej, bądź inne umożliwiające wykorzystanie energii zawartej w biogazie. Jest to niestety związane z poniesieniem stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych oraz znalezieniem odbiorców energii. Możliwe są następujące kierunki unieszkodliwiania lub wykorzystania biogazu:
 • wentylacja, czyli odprowadzenie gazu do atmosfery (bez odzysku energii),
 • spalanie w pochodniach (bez odzysku energii energii powstałej w wyniku spalania biogazu),
 • bezpośrednie spalanie (produkcja ciepła),
 • paliwo silnikowe (energia mechaniczna z lub bez odzysku ciepła),
 • paliwo do turbin (energia elektryczna z lub bez odzysku ciepła),
 • paliwo do pojazdów (odzysk energii mechanicznej),
 • dostarczanie gazu do sieci,
 • produkcja chemikaliów.

Ze względu na wysoki koszt inwestycji biogaz jest mało popularny w Polsce. Na terenie naszego kraju istnieje ok. 800 ewidencjonowanych wysypisk odpadów (nielegalnych wysypisk może być prawie pięć razy tyle). Niestety jest tylko 170 działających instalacji pozyskujących biogaz na cele energetyczne (stan na 31.12.2012 wg Urzędu Regulacji Energetyki).  W pozostałych przypadkach gaz składowiskowy jest spalany bez pożytku energetycznego. 

Wykorzystanie biogazu wysypiskowego Wasze opinie

4×3 =

Oprócz wykorzystanie biogazu wysypiskowego może Ci się przydać