Eszkola

Alternatywne źródła energii

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Alternatywne źródła energiiEnergia była, jest i zawsze będzie potrzebna ludziom, przede wszystkim potrzebujemy jej do wytwarzania ciepła, oświetlania i transportu. Wytwarza się ją w postaci prądu elektrycznego niezbędnego do oświetlania, pracy przemysłu, telekomunikacji i transportu, który można łatwo przesyłać na duże odległości. Energia wytwarzana w postaci ciepła, służy do ogrzewania mieszkań, gotowania czy w przemyśle. W postaci paliwa znajduje zastosowanie w samochodach, pociągach, lotnictwie i innych środkach komunikacyjnych. Źródła energii można podzielić na dwie zasadnicze grupy: źródła odnawialne, których zasoby same ulegają odnowieniu i nieodnawialne, których wykorzystanie postępuje szybciej niż naturalne odtwarzanie.
Odnawialne (niekonwencjonalne) źródło wykorzystuje w procesie przetwarzania:
 • energię promieniowania słonecznego
 • energię wiatru,
 • energię geotermalną,
 • energię mórz i oceanów (pływów, prądów morskich, fal, różnic temperatur, różnic zasolenia),
 • energię wód środlądowych,
 • energię biomasy,
 • energię biogazu wysypiskowego,
 • energię biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Do nieodnawialnych (konwencjonalnych) źródeł zalicza się przede wszystkim paliwa kopalne jak:
 • węgiel kamienny,
 • węgiel brunatny,
 • gaz ziemny,
 • ropa naftowa,
 • torf.

Obecnie świat jest uzależniony od tradycyjnych źródeł energii (paliw kopalnych), które jednak po pewnym czasie ulegną wyczerpaniu. Ponadto kopaliny nie występują wszędzie i nie zawsze jest je łatwo wydobywać, a kraje nie posiadające własnych surowców muszą je kupować za granicą. Masowe spalanie paliw kopalnych jest jedną z przyczyn prowadzących do szybkiej degradacji środowiska. Zanieczyszczenia te są związane z wytwarzaniem dużej ilości związków trujących, popiołów i ciepła odpadowego. Do negatywnych skutków zalicza się również zniszczenie fragmentów Ziemi, np. przesunięcie gruntu, hałdy i zwały popiołu. Powyższe aspekty zmusiły do wykorzystywania ekologicznego sposobu pozyskiwania energii z tzw. alternatywnych źródeł, stanowiących alternatywę w stosunku do źródeł konwencjonalnych. Alternatywne źródła energii zasadniczo można podzielić na odnawialne oraz syntetyczne. Pierwsze z nich wykorzystują naturę, siły występujące w przyrodzie natomiast drugie to synteza paliw, czyli zastąpienia dobrze znanych węglowodorów występujących naturalnie. Różnica między nimi polega na tym, że ze źródeł odnawialnych po zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury można korzystać bez większych nakładów finansowych. W przypadku syntezy paliw wymagane jest ciągłe dostarczanie energii, gdyż można zamienić jej jeden rodzaj w drugi, ale nie można otrzymać jej z niczego. Naturalne więc jest otrzymywanie energii ze źródeł odnawialnych. Inwestowanie w te źródła energii daje bowiem szereg korzyści osobom indywidualnym oraz społecznościom lokalnym m.in.: zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii; zastąpienie trudniej dostępnych oraz coraz droższych paliw kopalnych niewyczerpywalnymi i tanimi źródłami energii; wzrost bezpieczeństwa energetycznego; aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości; zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych a tym samym ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska i wiele innych.

W Polsce energię produkuje się nadal głównie w oparciu o węgiel kamienny i brunatny. Wzrost świadomości społeczeństwa jak szkodliwe ma to skutki dla środowiska oraz problem konieczności przeorganizowania polityki energetycznej tak, aby wyczerpanie się tych źródeł nie skończyło się kryzysem energetycznym spowodowały coraz większe zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej popularne ze względu na ich nieszkodliwość dla środowiska, niewyczerpywalność a także potencjał energetyczny. Z każdym rokiem wzrasta pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (wg danych GUS w 2009 roku udział w produkcji ogółem kraju wyniósł 9%). Najbardziej rozpowszechnionym i popularnym odnawialnym źródłem ciepła zarówno w Polsce jak i na świecie jest biomasa. W Polsce ten sposób pozyskiwania energii ma szczególnie dobre perspektywy z powodu dużej ilości gospodarstw rolnych. Udział energetyki wiatrowej, słonecznej cały czas wzrasta, jednak przechodzenie z energii konwencjonalnej na alternatywną jest procesem powolnym.

Alternatywne źródła energii Wasze opinie

6-2 =