Eszkola

Produkt Narodowy Netto (PNN) definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Produkt narodowy netto (PNN) to produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację, czyli o równowartość zużytych środków trwałych. Oznacza wielkość produkcji w danym kraju i w danym okresie, np. w ciągu roku powiększoną o transfery zagraniczne i pomniejszoną o amortyzację. Upraszczając: PNN to dla danego roku w Polsce wielkość tego, co w ciągu roku wytworzyliśmy w Polsce pomniejszone o transfery zagraniczne i o amortyzację. Amortyzacja jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Określa ona w jakim stopniu zużywa się rzeczywisty zasób kapitału w każdym okresie. Określenie „netto” oznacza, że z wielkości miernika PNN wyłączono wartości zużytych w procesie jego tworzenia budynków, maszyn i urządzeń itp. czyli odjęto tzw. amortyzację.

Produkt narodowy netto wykorzystuje się, podobnie jak mierniki PKB i PNB, do analiz makroekonomicznych dotyczących wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców w określonym kraju.

PNN = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + transfery zagraniczne - amortyzacja

Obliczając PNN zakłada się, że zasoby wykorzystywane w procesach wytwórczych ulegają zużyciu. W praktyce bowiem stosowane do produkcji maszyny i urządzenia podlegają systematycznemu zużyciu fizycznemu, np. na skutek zmęczenia materiału następują pęknięcia, złamania itp. zużywają się również ekonomicznie, czyli stają się przestarzałe pod względem wydajności, dokładności, energochłonności w stosunku do tego samego rodzaju maszyn, ale już nowszej generacji, pomimo że technicznie jeszcze są sprawne.


Produkt Narodowy Netto (PNN) Wasze opinie

6-2 =