Eszkola

Globalizacja definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Globalizacja to proces pogłębiania się światowych powiązań we wszystkich aspektach współczesnego życia politycznego, ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Innymi słowy: Globalizacja to postępująca integracja gospodarek narodowych, która polega na usuwaniu barier dla wolnego handlu i ściślejszej współpracy gospodarek narodowych. Jest ona procesem polegającym między innymi na zwiększeniu obrotów handlu międzynarodowego, nasileniu przepływu kapitału, ludzi i technologii oraz zacieraniu różnic kulturowych. Upraszczając: Globalizacja to szybko postępująca integracja odrębnych krajowych rynków finansowych w jeden ponadnarodowy jednolity rynek, dokonująca się w wyniku rozwoju handlu oraz zwiększenia przepływu kapitału.
 
Przykładem globalizacji jest posiadanie przez przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym filii macierzystych w innych krajach (prawie 90 procent takich firm ma swoje filie w pięciu krajach, tj. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Francji i Japonii).
 
Globalizacja gospodarki światowej jest zjawiskiem, które pojawiło się już pod koniec XIX wieku i dotyczyło brytyjskiego imperium kolonialnego, tj. Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Współczesna globalizacja różni się od jej początkowej formy przede wszystkim jej zakresem i dynamiką. Przyczyniło się do tego wiele wzajemnie wspierających się czynników, takich, jak:
 
- postępująca liberalizacja handlu światowego, która charakteryzuje się znoszeniem barier np. obniżanie ceł (ma to na celu swobodny przepływ towarów i usług),
 
- liberalizacja przepływów kapitałowych (np. znoszenie ograniczeń w przepływach kapitałowych może spowodować wzrost gospodarczy lub zachwianie płynności finansowej kraju) i deregulacja rynków finansowych, np. zmniejszenie wpływu państwa w ustalanie stóp procentowych (musi ona przebiegać w odpowiednim kierunku, bowiem bez przeprowadzenia deregulacji rynków finansowych nie jest możliwe przeprowadzenie liberalizacji przepływów kapitałowych),
 
- otwarcie gospodarki w wielu krajach na integrację z gospodarką światową, a także na reformy rynkowe, np. prywatyzację,
 
- znaczny wzrost liczby przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich (globalizacja sprzyja rozwojowi podmiotów gospodarczych, które charakteryzują się dużą ekspansywnością w lokowaniu kapitałów w krajach, mogących dać im dodatkowy zysk).
 
Rozwój globalizacji kształtowany jest zatem przez takie zespoły czynników, jak:
 
- postęp naukowo-techniczny (przyspiesza rozwój globalizacji, np. połączenie systemów transportowych z informacyjnymi przyczynia się do szybszej komunikacji między osobami a podmiotami gospodarczymi),
 
- międzynarodową konkurencję (globalizacja nasila się co jest wynikiem umacniania się i powiększania współzależności między rynkami, np. kraje muszą przyjmować takie strategie działania, które spowodują, że produkowane przez nie dobra lub usługi, staną się konkurencyjne zarówno na rynku krajowym, jak i rynku globalnym),
 
- politykę ekonomiczną państwa (przede wszystkim międzynarodową, np. obniżanie cen w eksporcie).
 
Współcześnie wpływ polityki ekonomicznej państwa ulega zmniejszeniu oraz przemianom, natomiast wzrasta znaczenie postępu naukowo-technicznego i międzynarodowej konkurencji. Jest to związane przede wszystkim z powstawaniem i stosowaniem nowych technologii (głównie informacyjnych i komunikacyjnych).
 
Najważniejsze cechy globalizacji to:
 
- szeroki, geograficzny zakres i różnorodne formy międzynarodowej działalności, zintegrowany charakter realizowanych działań i powiązań (w przedsiębiorstwach, przemysłach i gospodarkach), który jest niezwykle ważny, bowiem niesie z sobą wiele nowych zadań w sferze zarządzania przedsiębiorstwami (im wyższy jest stopień globalizacji przedsiębiorstwa, tym bardziej skomplikowane stają się zadania przez nie realizowane, tym samym większy jest zasięg oddziaływania podjętych decyzji i tym poważniejsze są konsekwencje ewentualnych błędów),
 
- współzależność relacji z innymi zagranicznymi podmiotami, przemysłami, gospodarkami.

 

Globalizacja Wasze opinie

7+1 =