Eszkola

Opis odkrywki glebowej

Opis odkrywki glebowej umożliwia opis profilu glebowego i określenie podstawowych właściwości w miejscu wykonania otworu glebowego, a także zaklasyfikowanie go do odpowiedniego typu. Jego głębokość powinna sięgać do 2 metrów w głąb. Wykonuje się go na świeżo odkrytej glebie, o normalnej wilgotności.

Elementy opisu odkrywki glebowej:
– symbol/numer profilu 
– data wykonania odkrywki
– imię i nazwisko autora
– współrzędne geograficzne lub prostokątne miejsca wykonania odkrywki (opcjonalnie szkic terenu)
– wysokość terenu podana w metrach nad poziomem morza
– lokalizacja miejsca – podział administracyjny, podział fizycznogeograficzny (makroregion + mezoregion) miejsca wykonania odkrywki
– forma rzeźby terenu – opis krajobrazu ogólnie (równina (płaska, falista, pagórkowata), dolina (rzeczna, V – kształtna, U – kształtna, płaskodenna), góry, izolowane wzgórza), formy płaskie, wypukłe, wklęsłe, antropogeniczne
– usytuowanie odkrywki w obrębie rzeźby terenu (terasa, niecka, łacha, wał), w obrębie stoku
– nachylenie/ spadek stoku
– ekspozycja stoku
– pokrycie powierzchni wychodniami skał, odłamkami skalnymi
– materiał macierzysty – wiek, geneza, rodzaj materiału macierzystego
erozja i powierzchniowe ruchy masowe w bezpośrednim otoczeniu odkrywki
– powodzie i zastoiska w przybliżonej częstotliwości
– woda gruntowa i melioracje – rodzaj i głębokość lustra wody 
– typ torfowiska (jeśli występuje)
– typ próchnicy
– typ siedliskowy lasu
kompleks przydatności rolniczej gleby
– klasa bonitacyjna
– przynależność do innych klasyfikacji
– opis roślinności (jeśli występuje)
– rysunek profilu 
– uwagi terenowe 

Opis odkrywki glebowej Wasze opinie

7-1 =