Eszkola

Przesunięcie krzywej podaży definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Na rozmiary podaży wpływa nie tylko cena, ale również inne czynniki pozacenowe, do których zalicza się między innymi: koszty wytwarzania, rentowność produkcji dóbr substytucyjnych.

O osiąganej rentowności produkcji informuje producenta porównanie kosztów całkowitych z całkowitym przychodem osiąganym ze zrealizowanej produkcji. Zmiana kosztów produkcji może być spowodowana zmianami cen czynników wytwórczych, zmianami technologii i organizacji produkcji oraz zmianami polityki ekonomicznej rządu. Polityka monetarna wpływająca na wysokość stopy procentowej, jak i polityka finansowa, wpływająca na wysokość podatków czy subsydiów, oddziałują na koszty wytwarzania. Przykładowo wzrost stopy procentowej oznacza wyższe koszty pozyskania kapitału, wzrost niektórych podatków przedsiębiorcy traktują również jako wzrost kosztów wytwarzania produktów, natomiast subsydia oznaczają spadek kosztów wytwarzania.

Zmiana kosztów produkcji powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo lub w prawo, ma ona zatem wpływ na położenie tej krzywej.

Przesunięcie krzywej podaży
Z wykresu poniżej wynika, że przesunięcie krzywej podaży z położenia P1 do położenia P2, tj. spadek podaży czekolady z Q1 do Q2, odpowiada wzrostowi kosztów produkcji, bowiem wzrost kosztów produkcji przy tej samej cenie za tabliczkę czekolady C0 oznacza spadek rentowności czyli opłacalności tej produkcji, a to skłania producentów do jej ograniczenia. Natomiast przesunięcie krzywej podaży z położenia P1 do położenia P3, tj. wzrost rozmiarów podaży czekolady z Q1 do Q3, odpowiada spadkowi kosztów wytwarzania. Spadek kosztów produkcji przy tej samej cenie za tabliczkę czekolady oznacza wzrost rentowności tej produkcji, co skłania producentów do zwiększenia jej rozmiarów z Q1 do Q3.

Upraszczając: Przesunięcie krzywej podaży w prawo na zewnątrz, od P1 do P3 obrazuje wzrost podaży, co oznacza, że przy każdej cenie podaż będzie większa niż poprzednio. Natomiast przesunięcie krzywej podaży w lewo do wewnątrz od P1 do P2 obrazuje spadek podaży, co odpowiada zmniejszeniu podaży przy każdej cenie.

Przesunięcie krzywej podaży Wasze opinie

7-3 =